Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

30.10.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18 i 70/20), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Brod, broj: 04/1-012-2-2242/20, od 20.8.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 87/20), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na
području opštine Brod radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje

Datum otvaranja:
30.10.2020. godine

Datum zatvaranja:
29.11.2020. godine

Krajnji rok prijave:
30.11.2020. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike
Srpske na području opštine Brod ukupne površine 1721318 m² (172,1318 hektara), koje se nalazi u katastarskim opštinama Kolibe Donje, Kolibe Gornje i Liješće. Detaljan pregled katastarskih čestica biće naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao prilog javnom oglasu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja ratarsko-stočarske poljoprivredne proizvodnje. Koncesioni projekat podrazumijeva revitalizaciju i uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje savremene ratarsko-stočarske proizvodnje. Aktivnosti na privođenju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi trebalo bi da se završe u roku od dvije godine od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju, nakon čega bi trebalo da počne korišćenje poljoprivrednog zemljišta u cijelosti.
Sve koncesivno zemljište ne vodi se u katastarskom operatu kao
poljoprivredno, što na terenu jeste, te je potrebno da budući koncesionar uredi katastarske podatke prema stanju korišćenja predmetnog zemljišta na terenu. S obzirom na to da će budući koncesionar imati znatne troškove na uređenju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta i uređivanju podataka u katastarskom operetu, biće oslobođen plaćanja koncesione naknade u prve
četiri godine korišćenja predmetnog zemljišta.
Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u studiji
opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.
Za izradu studije u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama angažuje se referentno, domaće ili strano, privredno društvo ili drugo pravno lice.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostavljanje
garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 3.000,00 KM, koja se obezbjeđuje u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.
Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora broj 562-099-000013-
02-80, svrha uplate: “uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude” (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u
jednokratnu koncesionu naknadu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.
Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja
na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada sastoji se od jednokratne koncesione naknade za
ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.
U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine
koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđen je minimalni iznos jednokratne koncesione naknade od 6.057,00 KM i minimalni iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 24.229,00 KM/godišnje.
U prve četiri godine trajanja koncesije koncesionar će biti oslobođen plaćanja koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.
Iznos jednokratne koncesione naknade i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta biće ponuđen od strane ponuđača u ponudi, s tim što navedeni iznosi ne mogu biti manji od utvrđenih iznosa iz stava 2. ove tačke.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesione djelatnosti pravnoimovinski odnosi su riješeni, a upis prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu utvrđuje se ugovorom o koncesiji.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač), koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) da se nad njim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
3) da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije
raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
5) da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
6) da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
8) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju koncesionog projekta u minimalnom iznosu od
30.000,00 KM,
9) da je solventno u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog
poziva,
10) da raspolaže sa minimalno tri pogonske poljoprivredne mašine
potrebne za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
11) da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi,
12) da prihvata obavezu usklađivanja stanja poljoprivrednog zemljišta na terenu sa stanjem u katastarskom operatu,
13) da je ponuđač uplatio novčani depozit u odgovarajućem iznosu na
ime obezbjeđenja ponude,
14) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
15) da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje i
16) da je dostavilo studiju opravdanosti dodjele koncesije.

9. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:
1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz kog se
vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak
stečaja ili postupak likvidacije,
3) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, kojom
dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
4) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
5) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio
obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
6) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da nijeustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
7) potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske
usluge o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
8) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 30.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesionog projekta,
9) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača, kojim se dokazuje da
u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
10) kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju poljoprivrednih pogonskih mašina,
11) potpisana i ovjerena izjava ponuđača da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi, najkasnije u periodu od dvije godina, računajući od momenta dobijanja koncesije,
12) potpisana i ovjerena izjava ponuđača da će izvršiti usklađivanje stanja poljoprivrednog zemljišta na terenu sa stanjem u katastarskom operatu,
13) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u
iznosu od 3.000,00 KM,
14) izjava ponuđača, potpisana i ovjerena kod nadležnog organa, da
prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina,
15) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 500,00 KM za preuzimanje
Dokumentacije za javno nadmetanje i
16) studija opravdanosti dodjele koncesije.
Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

10. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

11. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač ponudu podnosi na obrascu, koji je sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje, uz koju prilaže dokaze za javno nadmetanje iz tačke 9. Javnog poziva.
Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: NE OTVARATI – ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Brod za obavljanje ratarsko-stočarske proizvodnje, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

12. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje,
prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ako za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

13. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Pepublike Srpske na području opštine Brod za obavljanje ratarsko-stočarske proizvodnje.

14. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o
datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

15. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za
dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

16. Vrijeme i način preuzimanja dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

  • Javni poziv za podnošenje ponuda,
  • opis predmeta koncesije,
  • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
  • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
  • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan 8-16 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u kancelariji broj 23, sedmi sprat.
Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 500,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, svrha uplate: “otkup dokumentacije za javno nadmetanje”, organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

17. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom
glasniku Republike Srpske”, na sajtu Vlade Republike Srpske,
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.
Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

18. Lica zadužena za davanje informacija:

Kristina Rapić, tel. 051/338-598,
Branka Ćelić, tel. 051/338-593.

Broj: 12.03.5.330-3618/20
Datum: 28.10.2020. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408