Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu “Bistrica” kod Prijedora

14.08.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu “Bistrica” kod Prijedora

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 58/23), Ministarstvo energetike i rudarstva,  r a s p i s u j e

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora. Lokacija na kojoj će se vršiti eksploatacija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, na području mjesne zajednice Bistrica kod Prijedora. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama:

YX
A6 419 5004 977 370
B6 419 3104 977 300
C6 419 3074 977 100
D6 419 2904 977 070
E6 419 5004 976 980
F6 419 6004 977 105
G6 419 6514 977 245
H6 419 5934 977 311

Ležište „Bistrica“ na kom će se vršiti eksploatacija obuhvata dio k.č. broj: 5382/6 i dio k.č. broj: 3396 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 32/7 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3400 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 26/9 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3395 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 76/9 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3383 i dio k.č. broj: 3385 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 172/6 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3427, dio k.č. broj: 3428, i dio k.č. broj: 3429 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 238/12 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3199, dio k.č. broj: 3201, i dio k.č. broj: 3201 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 318/7 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3186 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 368/10 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3177/3, i dio k.č. broj: 3177/3 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 483/1 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3403 koja ja upisana u Posjedovni list-izvod 505/7 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3384, dio k.č. broj: 3386, dio k.č. broj: 3391, i dio k.č. broj: 3393 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 589/9 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3182, i dio k.č. broj: 3184/4 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 618/6 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3190 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 646/6 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3198 koja je upisana u Posjedovni list 647/6 Katastarska opština Bistrica, dio k.č. broj: 3181/3 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 1116/1 Katastarska opština Bistrica, k.č. broj: 3183, dio k.č. broj: 3185, k.č. broj: 3187, k.č. broj: 3188, k.č. broj: 3189/1, k.č. broj: 3189/2, k.č. broj: 3189/3, dio k.č. broj: 3191, dio k.č. broj: 3192, i dio k.č. broj: 3394 koje su upisane u Posjedovni list-izvod 1065/6 Katastarska opština Bistrica, i dio k.č. broj: 3401 koja je upisana u Posjedovni list-izvod 1117/1 Katastarska opština Bistrica.

2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procjenjena vrijednost investicije iznosi 280.000,00 KM.

Ležište prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa 94.295 t bilansnih rezervi uglja.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog  društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije 

Koncesija se dodjeljuje na period do 5 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalni iznos jednokratne koncesiona naknada i koncesione naknade za korišćenje  predmeta koncesije utvrđena je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 14.000,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 2,6 KM/t.

6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 14.000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b) izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 3. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 4. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 6. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 8. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 9. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,
 10. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 11. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 12. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 13. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 14. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 15. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji,
 16. licenca za površinsku eksploataciju ponuđača ili izvođača radova sa kojim je zaključio ugovor o izvođenju tih radova i
 17. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

10.1. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi se podnose za svakog člana konzorcijuma osim dokaza pod t. 10, 11, 12, 16i 17.

10.2. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

11. Rok za dostavljanje ponuda 

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda. 

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14 osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju uglja (lignita) na ležištu „Bistrica“, kod Prijedora, iniciralo je privredno društvo „DRVO-EXPORT“ d.o.o. Teslić.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko – finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane ne ovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lica zadužena za davanje informacija

Esad Salčin, 051/339-423,

Stefan Usorac, 051/339-417.

Broj: 05.04/310-510/23

Datum: 03.08.2023. godine

M I N I S T A R

Petar Đokić

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408