Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke

18.10.2019. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13 i 16/18) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, grad Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/19), Ministarstvo energetike i rudarstva,  raspisuje

Datum otvaranja:

17.10.2019. godine

Datum zatvaranja:

16.11.2019. godine

Krajnji rok prijave:

18.11.2019. godine

JAVNI  POZIV

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke, koje se nalazi na teritoriji Banja Luke i isto je oko 15 km udaljeno zapadno od Banja Luke a  od magistralnog puta Banja Luke-Prijedor oko 2,5 km. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sljedećim koordinatama: 


Y X
A 6 428 045 4 977 926
B 6 428 151 4 977 926
C 6 428 203 4 977 630
D 6 428 324 4 977 596
E 6 428 367 4 977 487
F 6 428 070 4 977 451
G 6 427 975 4 977 728

Ležište „Pavlov brijeg“ na kom će se vršiti eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – rožnaca obuhvata dio k.č. broj: 4761 „Bobija“ šuma 5. klase, u površini od 174947 m2, upisane u list nepokretnosti 79/0 k.o. Šimići, na ime Republika Srpska, sa 1/1 dijela  i k.č. broj: 217/1  „Bobija“ šuma 3. klase, u površini od 287847 m2,  upisane u posjedovni list broj: 84 k.o. Ivanjska na ime društvena svojina korišćenje Š.G. Posavina sa 1/1 dijela posjeda. 

2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja luke površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 250.000,00 KM

Ležište tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  „Pavlov brijeg“ prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa oko 2.186.017 m3 bilansnih rezervi A, B i C1 kategorije. 

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog  društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije  

Koncesija se dodjeljuje na period  do 30 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 12.500,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 0,60 KM/t.
6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji. 

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 12.500,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke. 

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana  od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu. 

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji, 
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji. 

9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje. 

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu

1.1 Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 7. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji 

b) za fizička lica

 1. uvjerenje o prebivalištu ili  kopiju putne isprave za strano lice i
 2. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojom se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak. 
1.2 Ekonomsko – finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a) za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventvosti ponuđača, kojim se dokazuje da, u posljednjih 12 mjeseci računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja, 
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
 4. dokaz o iskustvu u realizaciji koncesionih projekata,

b) Fizička lica svoju ekonomsko – finansijsku podobnost dokazuju na način   predviđen u tački 10.2. a) podtačka 3) ovog javnog poziva,

1.3 Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 6. 6)izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 7. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.
1.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi iz tački 10.1.a),  10.2.a) i 10.3. podtačke 4) i 5) se podnose za svakog člana konzorcijuma.
1.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana. 
11. Rok za dostavljanje ponuda  

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa 

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji 

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica. 

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.  

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17.  Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda, 
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14 osmi sprat. 

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena – rožnaca  na ležištu „Pavlov brijeg“, kod Banja Luke, iniciralo je privredno društvo „Kubik-Trans-Niskogradnja“ d.o.o. Jakupovci, Laktaši. 

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko – finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva  

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane ne ovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lica zadužena za davanje informacija
Esad Salčin, 051/339-423
Zlatko Popović, 051/339-737. 

Broj: 05.07/310-722/19
Datum: 14.10.2019. godine
M I N I S T A R
Petar Đokić

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408