Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonantne sirovine – krečnjaka na lokalitetu “Gradac”, grad Zvornik i opština Bratunac

31.08.2023. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonantne sirovine – krečnjaka na lokalitetu “Gradac”, grad Zvornik i opština Bratunac

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka  na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština Bratunac (“Službeni  glasnik  Republike  Srpske”,  broj  68/23),  Ministarstvo energetike i rudarstva,  r a s p i s u j e

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine– krečnjaka  na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac

1. Predmet koncesije i lokacija 

Predmet koncesije je eksploatacija karbonatne sirovine – krečnjaka na lokalitetu „Gradac“, koji se svojim sjevernim dijelom prostire preko teritorije grada Zvornik, dok svojim jugozapadnim i južnim dijelom zahtvata teritoriju opštine Bratunac. Eksploatacija će se odvijati unutar prostora omeđenog sa prelomnim tačkama čije su koordinate:

YX
16 596 8604 902 500
26 597 1124 902 784
36 597 6274 902 597
46 598 0974 902 917
56 598 2094 902 533
66 598 1254 901 767
76 597 4824 901 957

Ležište „Gradac“ na kom će se vršiti eksploatacija karbonatne sirovine – krečnjaka obuhvata parcele br. 694 i 875 upisane u PL broj 44 i ZK iuzvadak broj 17, KO Zelinje i parcele br.  104/1 upisane u PL broj 7 i ZK izvadak broj 44, KO Polom, dio parcele 918/1 upisane u PL broj 24 i ZK izvadak broj 2, KO Opravdići, dio parcele br. 365/1 i dio parcele broj 1160 upisane u PL broj 25,51,52 i 60, KO Oćenovići

2. Opis projekta 

Projekat podrazumijeva eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka  na lokalitetu „Gradac“, površinskom metodom otkopavanja, na način kojim se obezbjeđuje optimalno iskorišćavanje ležišta mineralne sirovine, bezbijednost ljudi objekata i imovine, a u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 500 000,00 KM.

Ležište karbonatne sirovine – krečnjka  „Gradac“ prema Elaboratu o rezervama raspolaže sa oko 14,6 miliona tona bilansnih rezervi A, B i C1 kategorije.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi Studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog  društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

4. Rok trajanja koncesije 

Koncesija se dodjeljuje na period  do 30 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalni iznos jednokratne koncesiona naknada i koncesione naknade za korišćenje  predmeta koncesije utvrđena je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti elektroenergetike, energenata, rudarstva i geologije („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 79/18) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo u  iznosu od 25 000,00 KM i
 • koncesione naknada za korišćenje predmeta koncesije u iznosu od 0,45 KM/t.

6. Način rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na eksploatacionom polju, pristupnih puteva do eksploatacionog polja je obaveza koncesionara. Pravo korišćenja zemljišta u vlasništvu Republike Srpske detaljnije će se regulisati ugovorom o koncesiji.

7. Licitaciona garancija   

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije se obezbeđuje u vidu novčanog depozita u iznosu od 25 000,00 KM, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjka  na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo energetike i rudarstva – depozit po javnom pozivu).

8. Uslovi, rok i način vraćanja licitacione garancije

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara licitaciona garancija, odnosno depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača o dodjeli koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka  na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen ponuđaču ako:

a)  ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda i

b)  izabrani ponuđač:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji,
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.

9. Pravo učešća na javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 3. za domaća pravna lica uvjerenje Osnovnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 4. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu   sa važećim propisima,
 6. izjavu ponuđača potpisanu i ovjerenu kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
 7. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 8. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 9. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije,
 10. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 11. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 12. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 13. izjavu o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 14. izjavu ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti,  ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj,
 15. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji,
 16. licenca za površinsku eksploataciju ponuđača ili izvođača radova sa kojim je zaključio ugovor o izvođenju tih radova i
 17. dokaz da je Studiju ekonomske opravdanosti izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u oblasti rudarstva.

10.1. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum dokazi se podnose za svakog člana konzorcijuma osim dokaza pod t. 10, 11, 12, 16 i 17.

10.2. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana.

11. Rok za dostavljanje ponuda 

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno putem pošte u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Javni poziv za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac – NE OTVARATI“ na adresu: Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1., 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji odrediće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu energetike i rudarstva u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: „Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka  na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske  ponuđače će obavjestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranju ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda,
 • Opis predmeta koncesije,
 • Uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • Kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva energetike i rudarstva, svaki radni dan od 08‐16 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji broj 14 osmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2.500,00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 5620990000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod 1445001, šifra opštine 002.

18. Identitet ponuđača i iznos bonusa

Pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju karbonatne sirovine – krečnjaka na lokalitetu „Gradac“, grad Zvornik i opština  Bratunac, iniciralo je privredno društvo „JOKIĆ Invest“ d.o.o. Zvornik.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko – finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Pravo korišćenja i raspolaganja rezultatima detaljnih geoloških istraživanja   mineralnih sirovina

Ukoliko se koncesija za eksploataciju mineralne sirovine dodijeli drugom ponuđaču, izabrani ponuđač dužan je da prije zaključivanja ugovora o koncesiji za eksploataciju nosiocu prava na istraživanje nadoknadi iznos uloženih sredstava.

20. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva će biti objavljene na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

21. Objavljivanje Javnog poziva 

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva energetike i rudarstva www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane ne ovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

Lica zadužena za davanje informacija

Esad Salčin, 051/339-423,

Zlatko Popović, 051/339-737.     

Broj: 05.04/310-524/23

Datum: 18.08.2023. godine

M I N I S T A R

Petar Đokić  

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408