Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje zemljišta radi izgradnje objekata turisičke infra i suprastrukture na području opštine Teslić

30.01.2020. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje zemljišta radi izgradnje objekata turisičke infra i suprastrukture na području opštine Teslić

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/13 i 16/18 ) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-2556/19 od 03.10.2019. godine o pokretanju postupka dodjele koncesije za korištenje zemljišta radi izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 86/19), po prethodno pribavljenom Rješenju Komisije za koncesije Republike Srpske, broj: 01-1499/19 od 25.12.2019. godine, Ministarstvo trgovine i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje  zemljišta radi izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić

Datum otvaranja:

23.01.2020. godine

Datum zatvaranja:

22.02.2020. godine

Krajnji rok prijave:

24.02.2020. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je korišćenje zemljišta radi izgradnje objekata  turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić, na nekretninama bliže označenim kao :

– dio k.č. broj: 533/1 “Palina Ravan” , šuma 5 klase, 533/1 “Krcevina”, pašnjak 4. klase , 533/1 “Ogreben Krcevina”, njiva 6. klase, 533/1 “Krcevina”, neplodno zemljište i 533/1 “Krcevi”, njiva 7. klase, sve upisane u PL, broj: 27/1 KO Raješeva, Teslić, kao posjed i vlasništvo Republike Srpske sa 1/1 dijela;

-dio  k.č. broj: 533/1 “Suma”, šuma 5. klase i 533/1 “Glavica”, pašnjak 4. klase, upisane u PL, broj: 29/1 KO Raješeva, Teslić, kao posjed i vlasništvo Republike Srpske sa 1/1 dijela;

– dio k.č. broj: 562/1 “Rijeka Usora”, upisana u ZK izvadak, ZK uložak, broj: 134 KO Rajševa, Teslić, kao posjed i vlasništvo Republike Srpske.

2. Opis projekta

Osnovni predmet koncesije podrzumijeva korišćenje zemljišta u vlasništvu Republike Srpske u cilju proširenja postojeće turističko–ugostiteljske ponude na području opštine Teslić, na lokalitetu rijeke Usore. S ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda na navedenom lokalitetu, potrebno je izgraditi nove sadržaje turističke infrastrukture i suprastrukture, na dijelu parcela koje su u vlasništvu Republike Srpske. Budući koncesionar obavezan je koristiti pribalno područje rijeke Usore, izvršiti  uređenje riječnog korita u dužini od oko 500 metara uzvodno, pored i nizvodno od objekta restorana u okviru Etno-sela “Usora”, urediti šumsko područje u blizini Etno-sela  radi trasiranja  pješačkih, trim i biciklističkih  staza za različite sportsko-rekreativne i turističke aktivnosti i izgraditi dvije manje brane radi umirenja riječnog toka, te izvršiti uređenje bočnih strana i dna korita rijeke Usore. Navedeno uređenje podrazumijeva zadržavanje koncesionog područja u izvornom, nenarušenom stanju, uz interpolaciju sadržaja koji su u skladu sa prostornoplanskom dokumentacijom.

3. Studija opravdanosti dodjele koncesije

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi studiju opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine, izrađenu od strane privrednog društva ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa posebnim propisima.

4. Rok trajanja koncesije

Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

5. Koncesiona naknada

Minimalna koncesiona naknada utvrđena je na osnovu Pravilnika o koncesionim naknadama i garancijama u oblasti trgovine, turizma i ugostiteljstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/19) i sastoji se od:

 • koncesione naknade za ustupljeno pravo (jednokratne naknade)   i
 • koncesione naknade za korišćenje.

Minimalni iznos jednokratne naknade za ustupljeno pravo korišćenja je 5%  od planirane investicije i iznosi ne manje od  19000.00 KM.

Koncesiona naknada za korišćenje predmeta koncesije minimalno iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda od obavljanja koncesione djelatnosti.

Visina koncesione naknade za korišćenje podložna je promjenama pod uslovima i na način propisan ugovorom o koncesiji.

6. Način rješavanja imovinskopravnih odnosa

Rješavanje eventualnih spornih imovinskopravnih odnosa na koncesionoj lokaciji je obaveza koncesionara.

7. Garancija na ime obezbijeđenja ponude – depozit

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 5% od vrijednosti ukupne investicije i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje zemljišta radi  realizacije projekta izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić.

Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora, broj: 562-099-00001302-80 (polje javnih prihoda ne popunjavati), u polje svrha uplate: uplata depozita za obezbjeđenje ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske – depozit po javnom pozivu, organizacioni kod 1855001).

Napomena: budžetska organizacija i vrsta prihoda se ne popunjavaju.

8. Uslovi, rok i način vraćanja depozita

Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.

Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude izabran u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za izgradnju objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić ili ponuđaču čija ponuda je neblagovremeno dostavljena u roku od 15 dana od dana kada Komisija za koncesije Republike Srpske konstatuje tu činjenicu.

Depozit neće biti vraćen izabranom ponuđaču ako:

 • ne ispoštuje neki od uslova koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora o koncesiji, i
 • odustane od zaključivanja ugovora o koncesiji.
9. Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju domaća i strana pravna i fizička lica ili konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica koja ispunjavaju uslove iz Dokumentacije za javno nadmetanje.

10. Dokazi za učešće na Javnom pozivu
10.1. Podobnost za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije u smislu člana 19. Zakona o koncesijama, ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a)  za pravna lica:

 1. izvod iz registra poslovnih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra,
 2. dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
 3. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da sa njim ili sa njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
 4. za domaća pravna lica uvjerenje nadležnog suda kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 5. za strana pravna lica dokaz nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
 6. uvjerenje nadležnog poreskog organa ili drugog nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinosa (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima i
 7. izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa zemlje sjedišta ponuđača kojom dokazuje da nije ustupio ugovor o koncesiji trećem licu ili finansijskoj organizaciji.

b)   za fizička lica:

 1. uvjerenje o prebivalištu ili ovjerenu kopiju putne isprave za strano lice i
 2. uvjerenje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda ili drugi ekvivalentan dokument zemlje sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da se protiv ponuđača ne vodi krivični postupak.
10.2. Ekonomsko-finansijsku podobnost i iskustvo u obavljanju koncesione djelatnosti ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:

a)   za pravna lica:

 1. dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
 2. finansijski izvještaj ponuđača sastavljen u skladu sa zakonom i međunarodnim računovodstvenim standardima za posljednju godinu poslovanja,
 3. dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva za realizaciju predmeta koncesije i/ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije da će pratiti ponuđača u finansiranju predmeta koncesije i
 4. dokaz o iskustvu u realizaciji investicionih projekata.

b) Fizička lica svoju ekonomsko-finansijsku podobnost dokazuju na način predviđen u tački 10.2.a) podtačka 3) ovog Javnog poziva.

10.3. Ostali dokazi:
 1. ugovor o konzorcijumu ako ponuđači podnose zajedničku ponudu,
 2. dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude,
 3. dokaz o uplati sredstava za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
 4. izjava o prihvatanju Dokumentacije za javno nadmetanje,
 5. izjava ponuđača da preuzima obavezu osnivanja privrednog društva za obavljanje koncesione djelatnosti, ako ponuđač nema osnovano privredno društvo sa sjedištem u Republici  Srpskoj,
 6. izjava kojom ponuđač potvrđuje da ima obavezu prema svojoj ponudi do zaključivanja ugovora o koncesiji i
 7. dokaz da je studiju opravdanosti dodjele koncesije izradilo privredno društvo ili drugo pravno lice koje ispunjava uslove za izradu tehničke dokumentacije.
10.4. Ukoliko ponudu podnosi konzorcijum, dokazi iz t. 10.1.a), 10.2.a) i 10.3. podt. 4) i 5) podnose se za svakog člana konzorcijuma.
10.5. Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne starija od 120 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
11. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponude se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda na javni poziv za dodjelu koncesije za  korištenje zemljišta radi izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić, ne otvarati, na adresu: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje, prije dostavljanja ponude, biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost ako za to iskažu interes. Vrijeme posjete lokaciji odrediće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kome se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije za korištenje zemljišta radi  izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić, na adresu: Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju samo lica koja su otkupila Dokumentaciju za javno nadmetanje, a koju čine:

 • Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić,
 • opis predmeta koncesije,
 • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
 • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponuda, i
 • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, svaki radni dan od 08.00 do 15.00 časova, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srpske“, u kancelariji Ministarstva trgovine i turizma  broj: 625 na šestom spratu u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske – lamela A.

Dokumentacija se može preuzeti uz zahtjev za preuzimanje iste i dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 2000.00 KM, koja se uplaćuje na žiro račun: Javni prihodi Republike Srpske, broj: 562–099–00000556–87; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje; organizacioni kod: 1855001; šifra opštine: 002.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za   korištenje  zemljišta radi  izgradnje objekata turističke infra i suprastrukture na području opštine Teslić, podnijelo je privredno društvo AD  ZTC “Banja Vrućica”, Ul. Neđe Nedića broj 1, Teslić.

Podnosiocu inicijative dodjeljuje se bonus za ponuđeno rješenje (tehnički i ekonomsko-finansijski aspekt) koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Izmjene i dopune Javnog poziva

Eventualne izmjene i dopune Javnog poziva objaviće se na isti način na koji se objavljuje i osnovni tekst Javnog poziva, a rok za dostavljanje ponuda produžiće se za vrijeme koje je proteklo od dana objavljivanja osnovnog teksta Javnog poziva do dana objavljivanja njegove izmjene i dopune u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

20. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, u „Službenom glasniku Republike Srpske“, na sajtu Vlade Republike Srpske – Ministarstva trgovine i turizma: www.vladars.net – Ministarstvo trgovine i turizma – “Aktuelno” i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske: www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće biti razmatrane.

21. Lice za davanje informacija

Mario Vukić, 051/338-738,

Broj: 14-07-052-3592/19

Datum: 20.01.2020. godine

Ministar

Suzana Gašić, s.r.

Kontakt

 • Trg jasenovačkih žrtava 4
  78 000 Banja Luka, BA
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 247 408