Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja sjemenske proizvodnje poljoprivrednih kultura

16.08.2022. Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja sjemenske proizvodnje poljoprivrednih kultura

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13, 16/18, 70/20 i 111/21), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22) i Odluke o pokretanju postupka dodjele koncesije za
korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području opštine Šamac, broj: 04/1-012-2-2081/22, od 16.6.2022. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/22), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac radi obavljanja sjemenske proizvodnje poljoprivrednih kultura

Datum otvaranja:
12.08.2022. godine

Datum zatvaranja:
11.09.2022. godine

Krajnji rok prijave:
12.09.2022. godine

1. Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac, ukupne površine 804738 m² (80,4738 hektara), koje se nalazi u katastarskim opštinama Brvnik, Crkvina, Kornica, Obudovac i Tišina. Detaljan pregled katastarskih čestica biće
naveden u Dokumentaciji za javno nadmetanje i na elektronskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao prilog Javnom pozivu.

2. Opis projekta

Koncesija na poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje koja se odnosi na sjemensku proizvodnju žitarica i soje. Koncesioni projekat podrazumijeva uspostavljanje savremene sjemenske proizvodnje žitarica i soje, uz poštovanje plodoreda sa ratarskim kulturama. Takođe, koncesionar je obavezan da površinu zapuštenog
poljoprivrednog zemljišta koja iznosi 13,7249 hektara privede kulturi.

Uzgoj sjemenskih kultura trebao bi da se obavlja primjenom savremenih agrotehničkih mjera, a za sušenje i skladištenje proizvedenih poljoprivrednih proizvoda trebalo bi da se obezbijede adekvatni smještajni kapaciteti.

Mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta propisane su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 i 119/21). Aktivnosti na uređenju zapuštene površine poljoprivrednog zemljišta trebalo bi da se završe u roku do tri
godine od momenta dobijanja zemljišta pod koncesiju.

Realizaciju koncesionog projekta ponuđač će predstaviti u Studiji opravdanosti dodjele koncesije, a koja je sastavni dio ponude.

Za izradu Studije u skladu sa članom 13. Zakona o koncesijama angažuje se referentno, domaće ili strano privredno društvo ili drugo pravno lice.

3. Vrijeme trajanja koncesije

Koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta iz tačke 1. ovog javnog poziva dodjeljuje se na period od 30 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

4. Garancija na ime obezbjeđenja ponude

Obavezan uslov za učešće u postupku dodjele koncesije je dostava garancije na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.475,00 KM i obezbjeđuje se u vidu novčanog depozita, sa rokom važenja do objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

Depozit se uplaćuje na jedinstveni račun trezora, broj: 562-099- 000013-02-80, svrha uplate: uplata depozita na ime obezbjeđenja ponude (uplata se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

5. Uslovi, rok i način vraćanja garancije

Ponuđaču koji bude izabran kao najpovoljniji depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo.

Ako izabrani najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, gubi pravo na povrat depozita.

Depozit se vraća u roku od 30 dana od dana objavljivanja i stupanja na snagu rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjele koncesije ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije.

6. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada se sastoji od jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

1) U skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za određivanje visine koncesione naknade i visine bankarske garancije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta i javnog dobra (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/14), utvrđen je minimalni iznos jednokratne koncesione naknade od 1.475,00 KM i minimalni iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od 9.832,00 KM/godišnje (122,23 KM/hektaru).

2) U prve _ godine trajanja koncesije, koncesionar će plaćati koncesionu naknadu za 66,7121 hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta, a preostali dio koncesione naknade koncesionar je dužan investirati u uređenje i privođenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta namjeni.

3) Iznos koncesione naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta biće ponuđen od strane ponuđača sa ponudom, s tim što ovaj iznos ne može biti manji od utvrđenog iznosa iz stava 1. ove tačke.

4) U slučaju da ponuđač ponudi veći iznos naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta od minimalno utvrđenog iznosa, istovremeno minimalni iznos jednokratne koncesione naknade uvećaće se i obračunati u skladu sa gorepomenutim pravilnikom.

7. Imovinskopravni odnosi na predmetnom zemljištu

Na predmetnom zemljištu trenutno je u javnim evidencijama u indikaciji posjednika upisano pravo ODP “P.I.K.”, sa p.o. Šamac, u dijelu 1/1. Republika Srpska raspolaže poljoprivrednim zemljištem na kojem su pravo raspolaganja imala društvena preduzeća (što se odnosi i na predmetne nekretnine) i s ciljem stvaranja tačne i ažurne javne evidencije, Ministarstvo je kod nadležnog organa pokrenulo postupak upisa prava Republike Srpske. Podatak o pravnoimovinskom stanju upisa biće na snazi do momenta ažuriranja javne evidencije o poljoprivrednom zemljištu koje je predmet ovog javnog poziva. Po zaključenju ugovora o koncesiji, koncesionar preuzima obavezu upisa prava koncesije na predmetnom poljoprivrednom zemljištu u javnim evidencijama.

8. Uslovi i pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom javnom pozivu ima domaće i strano pravno lice (u daljem tekstu: ponuđač) koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je registrovano u skladu sa zakonima Republike Srpske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) da je upisano u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
3) da se nad istim ne vodi stečajni postupak ili postupak likvidacije,
4) da sa ponuđačem ili sa njim povezanim privrednim subjektom nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
5) da nije osuđivano za krivično djelo u vršenju registrovane djelatnosti,
6) da je izmirilo poreske obaveze i doprinose,
7) da nije ustupilo koncesiju trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
8) da je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
9) da ima obezbijeđena vlastita finansijska sredstva ili garanciju banke za realizaciju dijela koncesionog projekta u minimalnom iznosu od 20.000,00 KM,
10) da raspolaže sa minimalno tri pogonske poljoprivredne mašine potrebne za obradu traženog poljoprivrednog zemljišta,
11) da raspolaže objektima za skladištenje sjemenskih proizvoda,
12) da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi u periodu od najkasnije tri godine, računajući od momenta dobijanja koncesije,
13) da je solventno i da račun istog nije bio blokiran u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Javnog poziva,
14) da je uplatilo novčani depozit u odgovarajućem iznosu na ime garancije za obezbjeđenja ponude,
15) da je otkupilo Dokumentaciju za javno nadmetanje,
16) da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 30 godina i
17) da je izradilo Studiju opravdanosti dodjele koncesije.

9. Pravo prvenstva na Javnom pozivu

Pravo prvenstva na Javnom pozivu imaće ponuđač koji nema zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske. Ponuda ponuđača koji ima zaključen ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske razmatraće se samo u slučaju da ponuđač koji ima pravo prvenstva ne ispunjava uslove propisane tačkom 8. Javnog poziva i/ili dostavi neblagovremenu i/ili nepotpunu dokumentaciju.

10. Dokazi potrebni za učešće na Javnom pozivu

Podobnost za učešće i ispunjenost uslova na Javnom pozivu za dodjelu koncesije ponuđač dokazuje dostavljanjem sljedećih dokaza:
1) ovjerena foto-kopija rješenja o upisu u sudski registar iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
2) ovjerena kopija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o upisu u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bilja,
3) dokaz nadležnog organa da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili postupak likvidacije,
4) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa kojom dokazuje da sa njim ili njegovim povezanim licem nije raskinut ugovor o koncesiji krivicom koncesionara,
5) uvjerenje nadležnog suda sjedišta ponuđača kojim se dokazuje da ponuđač nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo izvršeno u vršenju registrovane djelatnosti,
6) uvjerenje nadležnog poreskog organa kojim dokazuje da je ispunio obaveze po osnovu poreza (direktni i indirektni) i doprinose (penzijsko i zdravstveno osiguranje), u skladu sa važećim propisima,
7) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da nije ustupio ugovor trećem licu ili finansijskoj organizaciji,
8) potvrda Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
9) izvod iz banke kao dokaz da ponuđač ima vlastita finansijska sredstva u minimalnom iznosu od 20.000,00 KM za realizaciju koncesionog projekta ili izjava banke da će obezbijediti minimalni navedeni iznos finansijskih sredstava ponuđaču za finansiranje koncesinog projekta,
10) kopije saobraćajnih dozvola i/ili ugovor o korišćenju pogonskih poljoprivrednih mašina,
11) kopija posjedovnog lista ili lista nepokretnosti i/ili građevinske dozvole i/ili ugovor o zakupu objekata za skladištenje sjemenskih proizvoda,
12) potpisana i ovjerena izjava ponuđača da prihvata obavezu privođenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta kulturi najkasnije u periodu od tri godine, računajući od momenta dobijanja koncesije,
13) dokaz poslovne banke o solventnosti ponuđača kojim se dokazuje da u posljednjih 12 mjeseci, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
14) dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.475,00 KM,
15) dokaz o uplati sredstava u iznosu od 200,00 KM za preuzimanje Dokumentacije za javno nadmetanje,
16) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da prihvata vremenski period trajanja koncesije od 15 godina,
17) Studija opravdanosti dodjele koncesije i
18) izjava ponuđača potpisana i ovjerena kod nadležnog organa da posjeduje ili ne posjeduje ugovor o koncesiji ili zakupu za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske.
Svi dokazi koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne stariji od četiri mjeseca, računajući od dana objavljivanja Javnog poziva.

11. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

12. Način dostavljanja ponude i adresa

Ponuđač podnosi ponudu na Obrascu, koji je sastavni dio Dokumentacije za javno nadmetanje, u sklopu koje prilaže dokumentaciju (dokaze) za javno nadmetanje iz tačke 10. Javnog poziva.

Ponuda mora biti tvrdo ukoričena, a svi listovi ponude sa pratećom dokumentacijom moraju biti potpisani, parafirani i numerisani od strane ovlašćenog lica ponuđača, te uvezani u cjelinu.

Ponuda se dostavlja u dva primjerka, od čega je jedan original.

Ponude treba dostaviti u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, uz napomenu: NE OTVARATI – Ponuda za Javni poziv za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac za obavljanje sjemenske proizvodnje, sa imenom i adresom ponuđača, poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, ili neposredno putem Glavnog protokola Vlade Republike Srpske, na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela A, 78 000 Banja Luka.

13. Mogućnost posjete lokaciji na kojoj će se vršiti koncesoina djelatnost

Svim licima koja su preuzela Dokumentaciju za javno nadmetanje prije dostavljanja ponude biće omogućena posjeta lokaciji na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost, ukoliko za to iskažu interes. Posjeta lokaciji obaviće se u dogovoru sa predstavnicima zainteresovanih lica.

14. Rok u kojem se ponuda može povući

Povlačenje ponude ponuđač može izvršiti najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u pisanoj formi. Zahtjev za povlačenje ponude dostavlja se u koverti, sa naznakom: Povlačenje ponude za učešće na Javnom pozivu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac za obavljanje sjemenske proizvodnje.

15. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude

Komisija za koncesije Republike Srpske ponuđače će obavijestiti o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponude.

16. Mogućnost poništenja postupka dodjele koncesije

Postupak dodjele koncesije može se poništiti nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u slučajevima predviđenim članom 24. stav 1. Zakona o koncesijama.

17. Vrijeme i način preuzimanja Dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentaciju za javno nadmetanje čine:

  • Javni poziv za podnošenje ponuda,
  • opis predmeta koncesije,
  • uputstvo ponuđačima za izradu ponude,
  • kriterijumi za vrednovanje i ocjenu ponude i
  • Nacrt ugovora o koncesiji.

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Dokumentaciju za javno nadmetanje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svaki radni dan od 8 do 16 časova, u roku od 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u
kancelariji broj 23, sedmi sprat.

Dokumentacija se može preuzeti uz dokaz o uplati nepovratne naknade u iznosu od 200,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske, broj: 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, svrha uplate: otkup Dokumentacije za javno nadmetanje, organizacioni kod 1546001, šifra opštine 002.

18. Identitet podnosioca inicijative za dodjelu koncesije i iznos bonusa

Inicijativu za dodjelu koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Šamac podnijela je Poljoprivredna zadruga SMS iz Šamca.

Podnosiocu inicijative u skladu sa Zakonom o koncesijama dodjeljuje se bonus koji iznosi 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda.

19. Objavljivanje Javnog poziva

Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu “Glas Srpske”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na sajtu Vlade Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.vladars.net i na sajtu Komisije za koncesije Republike Srpske www.koncesije-rs.org.

Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica, neće biti razmatrane.

20. Lica zadužena za davanje informacija:

Kristina Rapić, tel. 051/338-598,
Branka Ćelić, tel. 051/338-593.

Broj: 1203.5-330-2036/22
Datum: 09.08.2022. godine

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408