Izgradnja, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka

03.09.2015. Javni poziv

Izgradnja, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/13) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-596/15 od 19.03.2015. godine, o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/15), Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka

Predmet koncesije i lokacija

Predmet koncesije je izgradnja, korišćenje i održavanje obostranog odmorišta Lužani sa pratećim sadržajem i benzinskim stanicama na autoputu Gradiška – Banja Luka. Lokacija na kojoj će se vršiti izgradnja, korišćenje i održavanje navedenog odmorišta je na stacionaži od km 16+700 do  km 17+300, u mjestu Lužani.

Lica zaduženo za davanje informacija
Andrea Banović, 051/339-393.

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408