Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

23.09.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Рогатица, број: 04/1-012-2-1758/21 од 10.06.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

Датум отварања:
21.09.2021. године

Датум затварања:
21.10.2021. године

Крајњи рок пријаве:
21.10.2021. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица, укупне површине 2291479 m2 (229,1479 хектара), које се налази у катастарским општинама Борике и Сјемећ. Детаљан преглед катастарских честица ће бити наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као прилог Јавном позиву.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира. Концесиони пројекат подразумијева уређење пољопривредног земљишта, те организовање савремене ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира. Мјера уређења пољопривредног земљишта прописане су  Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 5/12 и 58/19). Активности на уређењу цјелокупне површине пољопривредног земљишта требало би да се заврше у року од пет година од момента добијања земљишта под концесију. Развој сточaрске производње подразумијева организовање производње по систему крава-теле, а будући концесионар је обавезан да у року од пет година од момента добијања концесије набави минимaло 50 грла крава. Производња ратарских култура и сјеменског кромпира треба да се обавља примјеном савремених агро-техничких мјера уз обавезну примјену плодореда. За чување и складиштење ратарских култура и сјеменског кромпира, као и за узгој крава у систему крава-теле, будући концесинар треба обезбиједити адекватне смјештајне капацитете.

Реализацију концесионог пројекта понуђач је дужан представити у Студији оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.

За израду студије, у складу са чланом 13. Закона о концесијама, ангажује се референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за кориштење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од  4.718,84 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на Јединствени рачун трезора број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну годишњу концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа, у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије, понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.  

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/14), утврђени су минимални износи једнократне концесионе накнаде од 4.718,84 КМ и концесионе накнaде за коришћење пољопривредног земљишта од 18.875,36 КМ/годишње.

У првих пет година трајања концесије, концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта, биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што наведени износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 2. овe тачке.

У случају да понуђач понуди већи износ накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од минимално утврђеног износа, истовремено минималан износ једнократне концесионе накнаде ће се увећати и обрачунати у складу са горе поменутим Правилником.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности, правно-имовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), који испуњава сљедеће услове:

 1. да је регистровано у складу са законима Републике Српске, за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. да је уписано у Регистар произвођача сјемена пољопривредног биља код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 3. да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
 4. да са истим или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 5. да није осуђивано за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности, 
 6. да је измирило пореске обавезе и доприносе,
 7. да није уступило концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 8. да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
 9. да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од 100.000,00 КМ,
 10. да је солвентно и да рачун истог није био блокиран у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива,
 11. да прихвата обавезу уређења и привођења пољопривредног земљишта култури, најкасније у периоду од пет година од момента добијања концесије,
 12. да има искуство у производњи сјеменског кромпира, 
 13. да располаже са минимално три погонске пољопривредне машине потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
 14. да располаже са објектима за складиштење ратарских култура и сјемена кромпира,
 15. да располаже са објектима за смјештај минимално 50 грла крава, минималне површине 250 m2,
 16. да прихвата обавезу да у року од пет година од момента добијања концесије, набави минимално 50 грла крава,
 17. да је понуђач уплатио новчани депозит у износу од 4.718,84 КМ на име обезбјеђења понуде,
 18. да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 19. да има минимално четири запослена лица на пословима везаним за обављање пољопривредне дјелатности,
 20. да је откупило Документацију за јавно надметање и
 21. да је израдило Студију оправданости додјеле концесије.
9. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

 1. овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности, 
 2. овјерена копија рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у Регистар произвођача сјемена пољопривредног биља,
 3. доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 4. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 5. увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 6. увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 7. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финасијској организацији,
 8. потврда Агенције за посредничке, информатичке и финасијске услуге о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
 9. извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 100.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјаву банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесионог пројекта,
 10. доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 11. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата обавезу уређења и привођења култури пољопривредног земљишта, најкасније у периоду од пет година од момента добијања концесије,
 12. копија уговора о вршењу контроле производње сјеменског материјала, закљученог са овлашћеном институцијом,
 13. копије саобраћајних дозвола и/или уговора о коришћењу пољопривредних погонских машина,
 14. копија посједовног листа или листа непокретности и/или грађевинске дозволе и/или употребне дозволе и/или уговор о закупу објеката за складиштење ратарских култура и сјемена кромпира,
 15. копија посједовног листа или листа непокретности и/или грађевинске дозволе и/или употребне дозволе и/или уговор о закупу објеката за смјештај 50 грла крава минималне површине 250 m2,  
 16. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата обавезу да набави минимално 50 грла крава у року од пет година од момента добијања концесије,
 17. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 4.718,84 КМ,
 18. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 19. изјава понуђача, потписан и овјерена код надлежног органа, да има минимално четири запослена лица на пословима везаним за обављање пољопривредне дјелатности,
 20. доказ о уплати средстава у износу од 200,00 КМ за преузимање Документације за јавно надметање и
 21. Студија оправданости додјеле концесије.

Сви докази који се прилажу морају бити у оргиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од  дана објављивања јавног позива.   

10. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

11. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач подноси попуњен образац, који је саставни дио Докуметације за јавно надметање, уз који прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.   

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ ‒ понуда за јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица за обављање ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске  бр. 1, 78 000 Бања Лука или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.  

12. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

13. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица за обављање ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира.

14. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

15. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

16. Вријме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

 • јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуме за вредновање и оцјену понуде и
 • нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08 до16 часова, у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на рачун Јавних прихода Републике Српске број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: Откуп документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

17. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org. Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране.

18. Лица задужена за давање информација су

Кристина Рапић, тел. 051/338-598 и

Саша Галић, тел. 051/338-317.

Број: 12.03.5-330-2468/21
Датум: 15.09.2021. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Контакт

 • Саве Мркаља 16
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 490-890
 • +387 51 490-481