Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево ради обављања ратарско-сточарске производње

29.10.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево ради обављања ратарско-сточарске производње

На основу чланова 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево, број: 04/1-012-2-2320/21 од 12.08.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број 78/21) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево ради обављања ратарско-сточарске производње

Датум отварања:
28.10.2021. године

Датум затварања:
27.11.2021. године

Крајњи рок пријаве:
29.11.2021. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Шамац, површине 339,1064 хектара, у катастарским општининама Обудовац, Горњи Хасићи и Горња Слатина и на подручју општине Пелагићево, површине 63,6380 хектара у катастарској општини Пелагићево, укупне површине 402,7444 хектара. Детаљан преглед катастарских честица ће бити наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као прилог Јавном позиву.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања ратарско-сточарске производње. Концесиони пројекат подразумијева уређење 50 хектара запуштеног пољопривредног земљишта, те организовање ратарско-сточарске производње на цјелокупном предмету концесије. Мјера уређења пољопривредног земљишта прописане су  Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10 5/12 и 58/19).

Активности на уређењу запуштеног пољопривредног земљишта требало би да се заврше у року од четири године од момента добијања земљишта под концесију.

Развој сточaрске производње подразумијева организовање савременог това јунади. Производња ратарских култура треба да се обавља примјеном савремених агротехничких мјера. За чување и складиштење ратарских култура, као и за узгој јунади, будући концесинар треба обезбиједити адекватне смјештајне капацитете.

Реализацију концесионог пројекта понуђач је дужан представити у Студији оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.

За израду студије, у складу са чланом 13. Закона о концесијама, ангажује се референтно, домаће или страно, привредно друштво или друго правно лице.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за кориштење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 12.008,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 562-099-000013-02-80; сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једократну концесиону накнаду за коришћење пољопривредног земљишта.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа, у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије, понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.  

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра („Службени гласник Републике Српске“, број:  101/14), утврђени су минимални износи једнократне концесионе накнаде од 12.008,00 КМ и концесионе накнaде за коришћење пољопривредног земљишта од 48.034,00 КМ/годишње (133 КМ/хектар).

У прве четири година трајања концесије концесионар ће бити ослобођен плаћања концесионе накнаде за 50 хектара запуштеног пољопривредног земљишта.

Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта биће понуђен од стране понуђача у понуди, с тим што наведени износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 2. овe тачке. 

У случају да понуђач понуди већи износ накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од минимално утврђеног износа, истовремено минималан износ једнократне концесионе накнаде ће се увећати и обрачунати у складу са горе поменутим Правилником.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На локацији предвиђеној за обављање концесионе дјелатности, правноимовински односи су ријешени, а упис права концесије на предметном пољопривредном земљишту утврђује се уговором о концесији.

8. Услови и право учешћа на јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач), који испуњава сљедеће услове:

 1. да је регистрован у складу са законима Републике Српске, за обављање пољопривредне дјелатности,
 2. да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
 3. да са истим или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. да није осуђиван за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности, 
 5. да је измирио пореске обавезе и доприносе,
 6. да није уступио концесију трећем лицу или финансијској организацији,
 7. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава,
 8. да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију концесионог пројекта у минималном износу од 96.068,00 КМ,
 9. да је солвентан и да рачун истог није био блокиран у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива,
 10. да прихвата обавезу уређења и привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури, најкасније у периоду од четири година од момента добијања концесије,
 11. да располаже са минимално десет погонских пољопривредних машина потребних за обраду траженог пољопривредног земљишта,
 12. да располаже са објектима, за смјештај минимално 1000 комада јунади, минималне површине 2,5 m2/грлу,
 13. да је понуђач уплатио новчани депозит у износу од 12.008,00 КМ на име обезбјеђења понуде,
 14. да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 15. да има минимално десет запослена лица на пословима везаним за обављање пољопривредне дјелатности,
 16. да је откупио Документацију за јавно надметање и
 17. да је израдио Студију оправданости додјеле концесије.
9. Право првенства на јавном позиву

Право првенства на јавном позиву имаће понуђач који нема закључен Уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Понуда понуђача који има закључен уговор о коцесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске узетће се у разматрање само у случају да понуђач који има право првенства не испуњава услове прописане тачком 8. Јавног позива, и/или досатави неблаговремену и/или непотпуну  документацију.

10. Докази потребни за учешће на јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:

 1. овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности, 
 2. доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
 3. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
 4. увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
 5. увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
 6. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да није уступио уговор о концесији трећем лицу или финасијској организацији,
 7. потврда Агенције за посредничке, информатичке и финасијске услуге о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
 8. извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 96.068,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјаву банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесионог пројекта,
 9. доказ пословне банке о солвентности понуђача, којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци рачунајући од дана објављивања јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
 10. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата обавезу уређења и привођења култури запуштеног пољопривредног земљишта, најкасније у периоду од четири година од момента добијања концесије,
 11. копије саобраћајних дозвола и/или уговора о коришћењу пољопривредних погонских машина,
 12. копија посједовног листа или листа непокретности и/или грађевинске дозволе и/или употребне дозволе за објекте за смјештај 1000 комада јунади минималне површине 2,5 m2/грлу,  
 13. доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 12.008,00 КМ
 14. изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да прихвата временски период трајања концесије од 30 година,
 15. увјерење Пореске управе о броју запослених радника у предузећу,
 16. доказ о уплати средстава у износу од 200,00 КМ, за преузимање документације за јавно надметање и
 17. Студија оправданости додјеле концесије и
 18. Изјава понуђача, потписана и овјерена код надлежног органа, да посједује или не посједује уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта.

Сви докази који се прилажу морају бити у оргиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од  дана објављивања јавног позива.   

11. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач подноси попуњен Образац, који је саставни дио докуметације за јавно надметање, уз који прилаже доказе за јавно надметање из тачке 9. Јавног позива.   

Понуда се доставља у два примјерка од чега је један оригинал. Сви листови понуде са пратећом документацијом морају бити потписани, парафирани и нумерисани од стране овлаштеног лица понуђача и чврсто увезани у цјелину.

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ ‒ понуда за јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево за обављање ратарско-сточарске производње, са именом и адресом понуђача путем поште, препорученом пошиљком, на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адресу: Трг Републике Српске 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.  

13. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесиона дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање, прије достављања понуде, биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у коме се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти са назнаком: Повлачење понуде за учешће на јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општина Шамац и Пелагићево за обављање ратарско-сточарске производње.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

 • јавни позив за подношење понуда,
 • опис предмета концесије,
 • упутство понуђачима за израду понуде,
 • критеријуме за вредновање и оцјену понуде и
 • нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 08 до16 часова у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Српске“, у канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на рачун Јавних прихода Републике Српске, број: 5620990000055687; врста прихода 722511; сврха уплате: Откуп документације за јавно надметање; организациони код 1546001, шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бомуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац и Пелагићево поднијело је привредно друштво “БРАЋА ПАВЛОВИЋ“ д.о.о. Обудовац.

Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус, који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда. 

19. Објављивање јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на сајту Владе Републике Српске, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлаштеног лица неће се узети у разматрање.

 20. Лица задужена за давање информација

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,

Бранка Ћелић, тел. 051/338-593.

Број: 12.03.5-330-2860/21
Датум: 25.10.2021. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

23.09.2021. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рогатица ради обављања ратарско-сточарске и сјеменске производње кромпира

На основу члана 16. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13 16/18 и 70/20), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 115/18) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Рогатица, број: 04/1-012-2-1758/21 од 10.06.2021. године („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/21), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује:

(more…)

Контакт

 • Саве Мркаља 16
  78 000 Бања Лука, БА
 • komisija@koncesije-rs.org
 • +387 51 490-890
 • +387 51 490-481