Mladen Drljača

Mladen Drljača

Rođen je 05.03.1958. godine u Bosanskoj Krupi.

Obrazovanje

1981
diplomirani pravnik

1977
Gimnazija

Bosanksa Krupa

Radno iskustvo

2005 — trenutno
Komisija za koncesije RS
sekretar Komisije

Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Zakona o koncesijama Republike Srpske

Banja Luka
2002 — 2004
Republička direkcija za vode
stručni savjetnik za pravne poslove

Učestvovao na institucionalnom jačanju sektora voda u saradnji sa konsultantima iz Evrposke Komisije

1999 — 2002
RUGiP
pomoćnik direktora za imovinsko-pravne odnose

Rukovodio službom za izradu propisa iz imovinsko-pravne oblasti i rješavao predmete u drugostepenom postupku.

1998 — 1999
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
sekretar ministarstva

Učestvovao u izradi i pripremi zakonskih i podzakonskih akata u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te rukovodio stručnom službom Ministarstva.

1997 — 1998
Osnovni sud u Srebrenici
sudija

Sudija Osnovnog suda u Srebrenici na parničnim postupcima.

Srebrenica
1996 — 1997
Opština Bratunac
sekretar za privredu i društvene djelatnosti

Bratunac
1992 — 1996
Opština Bosanska Krupa
javni tužilac

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, kao javni tužilac vodio postupke po službenoj dužnosti protiv činioca krivičnih dijela

Bosanska Krupa
1990 — 1992
Opština Bosanska Krupa
sekretar Opštine

Obavljao najsloženije upravne poslove u okviru opštine i skupštine opštine Bosanka Krupa.

Bosanska Krupa
1988 — 1990
Opština Bosanska Krupa
sekretar za privredu

Rukovodio projektima i službom za razvoj privrede opštine Bosanska Krupa.

Bosanska Krupa
1983 — 1988
Opštinski sud u Bosanskoj Krupi
sudija

Kao sudija, bio specijalista za parnično pravo i krivični postupak.

Bosanska Krupa
1981 — 1983
Šipad RO “UNA”
sekretar OUR-a

Bosanska Krupa

Kontakt

  • Trg jasenovačkih žrtava 4
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408