Maja Šuput

Maja Šuput

Obrazovanje

2017
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Magistar ekonomije (60 bodova)

Banja Luka
2006 — 2010
Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
VSS u Ekonomiji (240 bodova)

Banja Luka

Profesionalno-stručna zvanja u računovodstvenoj profesiji u Republici Srpskoj

2013
Sertifikovani računovođa

certifikat 2769-8978 od 2013 godine

2018
Ovlašćeni interni revizor

373-257 od 2018 godine

2019
Ovlašteni interni revizor u javnom sektoru

155/19 od 2019 godine

2019
Eksterni ocjenitelj kvaliteta interne revizije

decembar 2019. godine

2019
Ovlašćeni procjenjivač

certifikat 270-343 od 24.12.2019. godine

Članstvo u profesionalnim udruženjima (organizacijama)

2012
Savez računovođa i revizora RS

Član

Republike Srpske
2018
Udruženje internih revizora RS

Član

Republika Srpska
2018
Odbor za reviziju
”Hidroenergetski sistem Gornja Drina” d.o.o.

Član

Foča, RS
2019
Udruženje ovlaštenih procjenjivača u BiH

Član

BiH

Radno iskustvo

2014 — danas
Komisija za koncesije Republike Srpske
Stručni savjetnik za provjeru i nadžor rada koncesionara

Proučavanje i primjena savremenih tehnoloških postupaka u cilju provjere i nadžora rada koncesionara, nadžor nad sprovođenjem i realizacijom ugovora o koncesiji, praćenje materijalnih propisa koji regulišu oblast koncesija, učestvovanje u izradi godišnjeg izvještaja Komisije, saradnja sa ministarstvima i ostalim institucijama vlasti koje odredi Vlada da dođeljuju koncesiju.

Banja Luka
2011 — 2014
”Fabrika duvana” a.d. Banja Luka
Savjetnik generalnog direktora za ekonomska pitanja

Praćenje i analiza novčanih tokova preduzeća, saradnja sa eksternim revizorima, priprema informacija za eksterne korisnike, analiza plana poslovanja preduzeća, pregled finansijskih izvještaja preduzeća,savjetnik u procesu preuzimanja Fabrike duvana od strane Bulgar Tabac Holding-a, uvođenje i implementacija standarda, politika, procedura i rješenja u poslovanju.

Banja Luka, RS
2009 — 2011
”Antonić Trade” d.o.o. Laktaši
Koordinator za ekonomsko-finansijske poslove

Vođenje poslovnih knjiga, analiza troškova, savjetovanje vlasnika o mogućim implikacijama donesenih poslovnih odluka, praćenje novčanih tokova, nadgledanje računovodstvenog sistema.

Laktaši, RS

Ključne kvalifikacije i specijalistička edukacija

2012

Položen stručni ispit za visoku školsku spremu za rad u organima državne uprave

2010 — 2011

Stručna praksa iz oblasti revizije u Preduzeću za reviziju i konsalting „Vral Audit” d.o.o. Banja Luka na poslovima revizije finansijskih izvještaja pravnih lica

2009
Obuka na temu Foreks tržište

Ekonomski fakultet

Banja Luka
2010
Finansijska analiza poslovanja, predviđanje i donošenje odluka

Ekonomski fakultet

Banja Luka
2011
Rizici u reviziji, prepoznavanje rizika ključnog sistema i revizija ključnog sistema

Ekonomski fakultet

Banja Luka
februar 2013

Interna revizija i njena primjena u preduzeću

april 2013

PDV i finansisjke institucije

jun 2013

Certifikat TQM (Expert for Quality Menagement) – upravljanje kivalitetom

oktobar 2013

Oporezivanje dobra porezom na dodatu vrijednost

novembar 2013

Praktična implementacija koncepta balansiranih mjerila performansi – Balanced scorecard-a u savremenoj organizaciji i uticaj strategijskih odluka na ostvarenje konkurentskih prednosti

novembar 2017

Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe, ponuđače, e-aukcija, pripremne radnje za 2018 godinu

oktobar 2018

Program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta interne revizije

novembar 2018

Interna revizija javnog sektora, oktobar 2018 godine;

novembar 2018

Zakon o javnim nabavkama za ugovorne organe, ponuđače, e-aukcija, pripremne radnje za 2019 godinu

jun 2019
Pisanje Izvještaja interne revizije

Centralna jedinica za harmonizaciju MF RS

septembar 2019
Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa

SRRRS

novembar 2019

Cyber security i eksterna ocjena kvaliteta interne revizije

decembar 2019

Obuka na temu ”Timski rad i motivacija”

januar 2020
Obuka službenika za javne nabavke

Podržana od strane projekta „Jačanje sistema javnih nabavki u BiH”

Kontakt

  • Save Mrkalja 16
    78 000 Banja Luka, BA
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 490-890
  • +387 51 490-481