Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања сјеменске производње пољопривредних култура

16.08.2022. Јавни позив

Јавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања сјеменске производње пољопривредних култура

На основу члана 16. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18, 70/20 и 111/21), члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22) и Одлуке о покретању поступка додјеле концесије за
коришћење пољопривредног земљишта на подручју општине Шамац, број: 04/1-012-2-2081/22, од 16.6.2022. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 61/22), Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац ради обављања сјеменске производње пољопривредних култура

Датум отварања:
12.08.2022. године

Датум затварања:
11.09.2022. године

Крајњи рок пријаве:
12.09.2022. године

1. Предмет концесије и локација

Предмет концесије је пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине Шамац, укупне површине 804738 m² (80,4738 хектара), које се налази у катастарским општинама Брвник, Црквина, Корница, Обудовац и Тишина. Детаљан преглед катастарских честица биће
наведен у Документацији за јавно надметање и на електронској страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као прилог Јавном позиву.

2. Опис пројекта

Концесија на пољопривредно земљиште додјељује се у сврху обављања пољопривредне производње која се односи на сјеменску производњу житарица и соје. Концесиони пројекат подразумијева успостављање савремене сјеменске производње житарица и соје, уз поштовање плодореда са ратарским културама. Такође, концесионар је обавезан да површину запуштеног
пољопривредног земљишта која износи 13,7249 хектара приведе култури.

Узгој сјеменских култура требао би да се обавља примјеном савремених агротехничких мјера, а за сушење и складиштење произведених пољопривредних производа требало би да се обезбиједе адекватни смјештајни капацитети.

Мјерe уређења пољопривредног земљишта прописане су Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19 и 119/21). Активности на уређењу запуштене површине пољопривредног земљишта требало би да се заврше у року до три
године од момента добијања земљишта под концесију.

Реализацију концесионог пројекта понуђач ће представити у Студији оправданости додјеле концесије, а која је саставни дио понуде.

За израду Студије у складу са чланом 13. Закона о концесијама ангажује се референтно, домаће или страно привредно друштво или друго правно лице.

3. Вријеме трајања концесије

Концесија за коришћење пољопривредног земљишта из тачке 1. овог јавног позива додјељује се на период од 30 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.

4. Гаранција на име обезбјеђења понуде

Обавезан услов за учешће у поступку додјеле концесије је достава гаранције на име обезбјеђења понуде у износу од 1.475,00 КМ и обезбјеђује се у виду новчаног депозита, са роком важења до објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјели концесије.

Депозит се уплаћује на јединствени рачун трезора, број: 562-099- 000013-02-80, сврха уплате: уплата депозита на име обезбјеђења понуде (уплата се односи на Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде).

5. Услови, рок и начин враћања гаранције

Понуђачу који буде изабран као најповољнији депозит се урачунава у једнократну концесиону накнаду за уступљено право.

Ако изабрани најповољнији понуђач одустане од закључења уговора о концесији, губи право на поврат депозита.

Депозит се враћа у року од 30 дана од дана објављивања и ступања на снагу рјешења о избору најповољнијег понуђача и додјеле концесије понуђачима чије понуде нису прихваћене као најповољније.

6. Концесиона накнада

Концесиона накнада се састоји од једнократне концесионе накнаде за уступљено право и концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта.

1) У складу са Правилником о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине банкарске гаранције за коришћење пољопривредног земљишта и јавног добра (“Службени гласник Републике Српске”, број 101/14), утврђен је минимални износ једнократне концесионе накнаде од 1.475,00 КМ и минимални износ концесионе накнaде за коришћење пољопривредног земљишта од 9.832,00 КМ/годишње (122,23 КМ/хектару).

2) У прве _ године трајања концесије, концесионар ће плаћати концесиону накнаду за 66,7121 хектар обрадивог пољопривредног земљишта, а преостали дио концесионе накнаде концесионар је дужан инвестирати у уређење и привођење запуштеног пољопривредног земљишта намјени.

3) Износ концесионе накнаде за коришћење пољопривредног земљишта биће понуђен од стране понуђача са понудом, с тим што овај износ не може бити мањи од утврђеног износа из става 1. ове тачке.

4) У случају да понуђач понуди већи износ накнаде за коришћење пољопривредног земљишта од минимално утврђеног износа, истовремено минимални износ једнократне концесионе накнаде увећаће се и обрачунати у складу са горепоменутим правилником.

7. Имовинскоправни односи на предметном земљишту

На предметном земљишту тренутно је у јавним евиденцијама у индикацији посједника уписано право ОДП “П.И.К.”, са п.о. Шамац, у дијелу 1/1. Република Српска располаже пољопривредним земљиштем на којем су право располагања имала друштвена предузећа (што се односи и на предметне некретнине) и с циљем стварања тачне и ажурне јавне евиденције, Министарство је код надлежног органа покренуло поступак уписа права Републике Српске. Податак о правноимовинском стању уписа биће на снази до момента ажурирања јавне евиденције о пољопривредном земљишту које је предмет овог јавног позива. По закључењу уговора о концесији, концесионар преузима обавезу уписа права концесије на предметном пољопривредном земљишту у јавним евиденцијама.

8. Услови и право учешћа на Јавном позиву

Право учешћа на овом јавном позиву има домаће и страно правно лице (у даљем тексту: понуђач) којe испуњава сљедеће услове:
1) да је регистрованo у складу са законима Републике Српске за обављање пољопривредне дјелатности,
2) да је уписанo у Регистар произвођача сјемена пољопривредног биља код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
3) да се над истим не води стечајни поступак или поступак ликвидације,
4) да са понуђачем или са њим повезаним привредним субјектом није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
5) да није осуђиванo за кривично дјело у вршењу регистроване дјелатности,
6) да је измирило пореске обавезе и доприносе,
7) да није уступило концесију трећем лицу или финансијској организацији,
8) да је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
9) да има обезбијеђена властита финансијска средства или гаранцију банке за реализацију дијела концесионог пројекта у минималном износу од 20.000,00 КМ,
10) да располаже са минимално три погонске пољопривредне машине потребне за обраду траженог пољопривредног земљишта,
11) да располаже објектима за складиштење сјеменских производа,
12) да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури у периоду од најкасније три године, рачунајући од момента добијања концесије,
13) да је солвентно и да рачун истог није био блокиран у посљедњих 12 мјесеци од дана објављивања Јавног позива,
14) да је уплатило новчани депозит у одговарајућем износу на име гаранције за обезбјеђења понуде,
15) да је откупило Документацију за јавно надметање,
16) да прихвата временски период трајања концесије од 30 година и
17) да је израдило Студију оправданости додјеле концесије.

9. Право првенства на Јавном позиву

Право првенства на Јавном позиву имаће понуђач који нема закључен уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске разматраће се само у случају да понуђач који има право првенства не испуњава услове прописане тачком 8. Јавног позива и/или достави неблаговремену и/или непотпуну документацију.

10. Докази потребни за учешће на Јавном позиву

Подобност за учешће и испуњеност услова на Јавном позиву за додјелу концесије понуђач доказује достављањем сљедећих доказа:
1) овјерена фото-копија рјешења о упису у судски регистар из које се види да је понуђач регистрован за обављање пољопривредне дјелатности,
2) овјерена копија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису у Регистар произвођача сјемена пољопривредног биља,
3) доказ надлежног органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или поступак ликвидације,
4) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа којом доказује да са њим или његовим повезаним лицем није раскинут уговор о концесији кривицом концесионара,
5) увјерење надлежног суда сједишта понуђача којим се доказује да понуђач није правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело извршено у вршењу регистроване дјелатности,
6) увјерење надлежног пореског органа којим доказује да је испунио обавезе по основу пореза (директни и индиректни) и доприносе (пензијско и здравствено осигурање), у складу са важећим прописима,
7) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да није уступио уговор трећем лицу или финансијској организацији,
8) потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге о упису у Регистар пољопривредних газдинстава,
9) извод из банке као доказ да понуђач има властита финансијска средства у минималном износу од 20.000,00 КМ за реализацију концесионог пројекта или изјава банке да ће обезбиједити минимални наведени износ финансијских средстава понуђачу за финансирање концесиног пројекта,
10) копије саобраћајних дозвола и/или уговор о коришћењу погонских пољопривредних машина,
11) копија посједовног листа или листа непокретности и/или грађевинске дозволе и/или уговор о закупу објеката за складиштење сјеменских производа,
12) потписана и овјерена изјава понуђача да прихвата обавезу привођења запуштеног пољопривредног земљишта култури најкасније у периоду од три године, рачунајући од момента добијања концесије,
13) доказ пословне банке о солвентности понуђача којим се доказује да у посљедњих 12 мјесеци, рачунајући од дана објављивања Јавног позива, рачун понуђача није био блокиран,
14) доказ о уплати новчаног депозита на име обезбјеђења понуде у износу од 1.475,00 КМ,
15) доказ о уплати средстава у износу од 200,00 КМ за преузимање Документације за јавно надметање,
16) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да прихвата временски период трајања концесије од 15 година,
17) Студија оправданости додјеле концесије и
18) изјава понуђача потписана и овјерена код надлежног органа да посједује или не посједује уговор о концесији или закупу за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Сви докази који се прилажу морају бити у оригиналу или овјереној копији и не старији од четири мјесеца, рачунајући од дана објављивања Јавног позива.

11. Рок за достављање понуде

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”.

12. Начин достављања понуде и адреса

Понуђач подноси понуду на Обрасцу, који је саставни дио Документације за јавно надметање, у склопу које прилаже документацију (доказе) за јавно надметање из тачке 10. Јавног позива.

Понуда мора бити тврдо укоричена, а сви листови понуде са пратећом документацијом морају бити потписани, парафирани и нумерисани од стране овлашћеног лица понуђача, те увезани у цјелину.

Понуда се доставља у два примјерка, од чега је један оригинал.

Понуде треба доставити у запечаћеној и непровидној коверти, уз напомену: НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за Јавни позив за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за обављање сјеменске производње, са именом и адресом понуђача, поштом, препорученом пошиљком, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, или непосредно путем Главног протокола Владе Републике Српске, на адреси: Трг Републике Српске бр. 1, ламела А, 78 000 Бања Лука.

13. Могућност посјете локацији на којој ће се вршити концесоина дјелатност

Свим лицима која су преузела Документацију за јавно надметање прије достављања понуде биће омогућена посјета локацији на којој ће се обављати концесиона дјелатност, уколико за то искажу интерес. Посјета локацији обавиће се у договору са представницима заинтересованих лица.

14. Рок у којем се понуда може повући

Повлачење понуде понуђач може извршити најкасније до истека рока за подношење понуда. Захтјев за повлачење понуде доставља се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у писаној форми. Захтјев за повлачење понуде доставља се у коверти, са назнаком: Повлачење понуде за учешће на Јавном позиву за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за обављање сјеменске производње.

15. Обавјештење о датуму, времену и мјесту отварања понуде

Комисија за концесије Републике Српске понуђаче ће обавијестити о датуму, времену и мјесту отварања понуде.

16. Могућност поништења поступка додјеле концесије

Поступак додјеле концесије може се поништити након истека рока за достављање понуда у случајевима предвиђеним чланом 24. став 1. Закона о концесијама.

17. Вријеме и начин преузимања Документације за јавно надметање

Документацију за јавно надметање чине:

  • Јавни позив за подношење понуда,
  • опис предмета концесије,
  • упутство понуђачима за израду понуде,
  • критеријуми за вредновање и оцјену понуде и
  • Нацрт уговора о концесији.

Заинтересовани понуђачи могу преузети Документацију за јавно надметање у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, сваки радни дан од 8 до 16 часова, у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у “Службеном гласнику Републике Српске”, у
канцеларији број 23, седми спрат.

Документација се може преузети уз доказ о уплати неповратне накнаде у износу од 200,00 КМ, која се уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске, број: 5620990000055687, врста прихода 722511, сврха уплате: откуп Документације за јавно надметање, организациони код 1546001, шифра општине 002.

18. Идентитет подносиоца иницијативе за додјелу концесије и износ бонуса

Иницијативу за додјелу концесије за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац поднијела је Пољопривредна задруга СМС из Шамца.

Подносиоцу иницијативе у складу са Законом о концесијама додјељује се бонус који износи 10% од припадајућих бодова по свим критеријумима за вредновање понуда.

19. Објављивање Јавног позива

Овај позив објавиће се у дневном листу “Глас Српске”, у “Службеном гласнику Републике Српске” и на сајту Владе Републике Српске, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.vladars.net и на сајту Комисије за концесије Републике Српске www.koncesije-rs.org.

Неблаговремене, непотпуне, као и понуде поднесене од стране неовлашћеног лица, неће бити разматране.

20. Лица задужена за давање информација:

Кристина Рапић, тел. 051/338-598,
Бранка Ћелић, тел. 051/338-593.

Број: 1203.5-330-2036/22
Датум: 09.08.2022. године

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408