Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2023. годину

01.07.2024. Извјештаји

Извјештај о раду и финансијски извјештај за 2023. годину

Комисија за концесије Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) је основана Законом о концесијама из 2002. године, а започела са радом након именовања првог сазива Комисије на сједници Народне Скупштине Републике Српске, одржане дана 23.01.2004. године.

Комисија има статус правног лица. Основана је као независно регулаторно тијело и са правима и обавезама утврђеним Законом о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/13, 16/18 и 70/20, у даљем тексту: Закон о концесијама). 

Комисија је, у свом раду, самостална и подлијеже надзору Народне скупштине Републике Српске, којој и одовара.

У оквиру својих надлежности, Комисија промовише привредне и друге могућности за улагања путем концесија, у циљу задовољавања јавних потреба и привредног развоја, укључивањем приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управљање радом инфраструктурних објеката и уређаја, пружањем услуга и експлоатацијом природних ресурса и објеката који служе њиховом искоришћавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, заштити простора, становништва и животне средине.

Просторије Комисије се налазе на адреси Трг Јасеновачких жртава, на броју 4, четврти спрат.

Интернет страница Комисије је  www.koncesije-rs.org. Стрaницa je дoступнa нa свим службeним jeзицимa у Бoсни и Хeрцeгoвини, a вeрзиja нa eнглeскoм jeзику je инфoрмaтивнa у пoглeду основних инфoрмaциja и пoсљeдњих дoгaђaњa. 

Рад Комисије заснива се на одредбама Закона о концесијама, подзаконским актима и Документу о политици додјеле концесије. Комисија је у својој дјелатности у процесном дијелу поступала у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, те другим позитивно-правним прописима, којима се директно или индиректно регулише област концесија у складу са основним начелима  поступка додјеле концесија.

Извјештај са свим прилозима можете преузети на овом линку.

Закључак о усвајању извјештаја можете преузети на овом линку.

Контакт

  • Трг јасеновачких жртава 4
    78 000 Бања Лука, БА
  • komisija@koncesije-rs.org
  • +387 51 247 408