Komisija za koncesije Republike Srpske -

14.02.2019.

 

Analiza zakonodavnog okvira

 

Detaljni podaci o načinu investiranja u sektor energije u Republici Srpskoj mogu se naći ... dalje


27.05.2016.

Na osnovu članova 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13), člana 82. Zakon ... dalje


11.05.2016.

Na osnovu člana 16. Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/13) i Odluke o ... dalje


11.04.2016.

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju šljunka i pijeska na ležištu „Zupci-Turmenti“, ... dalje


18.03.2016.

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Martinac“, opština ... dalje

O nama

SVE ŠTO STE ŽELjELI ZNATI O KONCESIJAMA


Koncesija predstavlja pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem javnih dobara, prirodnih bogatstava i drugih dobara od opšteg interesa kao i pravo na obavljanje djelatnosti od opšteg interesa , u skladu sa Zakonom o koncesijama koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 27.juna 2013.godine („ Službeni Glasnik RS broj: 59/13“).
Koncesija kao pravo obavljanja privrednih djelatnosti se ustupa koncesionaru na određeno vrijeme , pod uslovima propisanim navedenim zakonom, uz obavezno plaćanje koncesione naknade.
Cilj dodjele koncesije je doprinos privrednom razvoju Republike Srpske stvaranjem stimulativnog pravnog okvira za privlačenje stranih i domaćih investicija , uz istovremeno unapređenje transparentnosti postupka dodjele koncesije i povećanje efikasnosti i dugoročne održivosti koncesionih projekata , te odgovornog upravljanja prirodnim bogatstvima i javnim dobrima.
Sprovođenje postupka dodjele koncesije  zasniva se na načelima transparentnosti , nediskriminacije, tržišne konkurencije, jednakog tretmana, slobode kretanja robe i pružanja usluga , zaštite javnog interesa , efikasnosti, ekonomičnosti , proporcionalnosti, zaštite životne sredine, autonomije volje i ravnopravnosti ugovornih strana.


POJMOVI KOJI SE KORISTE U KONCESIJAMAPojedini pojmovi koji se koriste u Zakonu o koncesijama imaju sledeće značenje:
a) „koncendent“ je Vlada Republike Srpske, u ime Republike Srpske  ili skupština jedinice lokalne samouprave, u ime jedinice lokalne samouprave;

b) „koncesionar“  je privredno društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Srpske , sa kojim je koncendent zaključio ugovor o koncesiji;

v) „nadležni organ“ je ministarstvo nadležno za pojedinu oblast u koju spada predmet koncesije za čiju dodjelu je nadležna Vlada Republike Srpske , odnosno gradonačelnik ili načelnik opštine, za predmet koncesije iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom;

g) „ponuđač“  je svako, domaće ili strano, pravno ili fizičko lice, konzorcijum dva ili više ugovorom povezanih pravnih lica, koji je dostavio ponudu u postupku dodjele koncesije ;

d) „studija opravdanosti dodjele koncesije“  je dokument o tehničkoj, finansijskoj, ekonomskoj, ekološkoj i pravnoj analizi opravdanosti dodjele koncesije (u daljem tekstu: studija);

đ) „koncesiona naknada“  je naknada koju plaća koncesionar u skladu sa ugovorom koji uređuje koncesiju i

e) „ugovor o koncesiji“  je ugovor zaključen u pisanom obliku između koncedenta s jedne strane i koncesionara kao izabranog najpovoljnijeg ponuđača s druge strane , a sadrži odredbe o međusobnim pravima i obavezama ugovornih strana.
 


ŠTA MOŽE DA BUDE PREDMET KONCESIJA


(1)Predmeti koncesija u smislu gore navedenog Zakona o koncesijama mogu biti:
a) izgradnja, korišćenje i održavanje:
   1) puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata,
   2) željezničkih pruga, plovnih kanala i luka,
   3) aerodroma,
b) korišćenje javnog vodnog dobra:
   1) vode za tehnološki proces u obavljanju privrednih djelatnosti,
   2) vode i vodnog zemljišta za korišćenje hidroakumulacija, kupališta, ribnjaka,
   3) vodnog zemljišta za realizaciju neke od privrednih djelatnosti ili za realizaciju drugih     predmeta koncesije u skladu sa ovim zakonom,
   4) za vađenje materijala iz vodotoka (šljunka, pijeska, kamena) prema programu uređenja vodotoka,
v) izgradnja i korišćenje energetskih objekata instalirane snage veće od 250 kW, izuzev energetskih objekata na bio-masu i bio-gas i solarnih postrojenja sa fotonaponskim ćelijama na objektima nezavisno od instalirane snage,
g) izgradnja ili rekonstrukcija i korišćenje naftovoda, gasovoda i objekata za skladištenje, transport i distribuciju nafte i gasa,
d) istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,
đ) planirani odstrel divljači uz obavljanje lovne djelatnosti i ribolov,
e) igre na sreću,
ž) poštanske i telekomunikacione usluge, osim rezervisanih poštanskih usluga i zajedničkih i međunarodnih komunikacija,
z) putnički i teretni željeznički saobraćaj,
i) javni prevoz u drumskom saobraćaju,
j) prostori i objekti prirodnog, građevinskog i kulturno-istorijskog nasljeđa,
k) komunalne djelatnosti, osim vodosnabdijevanja stanovništva, kao i izgradnja, održavanje i korišćenje ili rekonstrukcija i modernizacija komunalnih objekata,
l) upravljanje i prerada otpada u skladu sa posebnim propisima, osim otpada koji je obezbijeđen komunalnom djelatnošću,
lj) izgradnja ili rekonstrukcija i modernizacija banjskih objekata i njihovo korišćenje,
m) izgradnja objekata turističke infrastrukture i suprastrukture,
n) djelatnosti u oblasti ugostiteljstva,
nj) poljoprivredno zemljište i
o) izgradnja, korišćenje i održavanje sportskih objekata.
(2) Osim koncesija iz stava 1. ovog člana, predmet koncesije može biti korišćenje i drugih dobara od opšteg interesa i pružanje javnih usluga, u skladu sa propisima kojima se uređuje određena privredna ili druga oblast.
(3) Koncesije iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se dodjeljivati na način i po postupku koji nije u skladu sa ovim zakonom.


ULOGA KOMISIJE ZA KONCESIJE  REPUBLIKE SRPSKE PRI DODJELI KONCESIJA 


- Komisija za koncesije je stalno i nezavisno regulatorno tijelo sa svojstvom pravnog lica i sa pravima i obavezama utvrđenim ovim zakonom.
- U okviru svojih nadležnosti, Komisija za koncesije promoviše privredne i druge mogućnosti za ulaganja putem koncesija, u cilju zadovoljavanja javnih potreba i privrednog razvoja, uključivanjem privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju ili obnovu, održavanje ili upravljanje radom infrastrukturnih objekata i uređaja, pružanjem usluga i eksploatacijom prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorišćavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti prostora, stanovništva i životne sredine.
-Sjedište Komisije za koncesije je u Banja Luci, a prostorije se nalaze u ulici Save Mrkalja br.16
-Komisija za koncesije može svoje sjednice održavati i van svog sjedišta.
-Komisija za koncesije ima pečat sa sledećim sadržajem „ Komisija za koncesije Republike Srpske , Banja Luka.

 

ODLUKA NARODNE SKUPŠTINE

 

Odlukom o izboru članova u Komisiju za koncesije Republike Srpske (koja je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", 82/15, broj: 02/1-021-1110/15, 23. septembra 2015. godine, u Banjaluci) članovi novog saziva Komisije za koncesije Republike Srpske su:
   1. Radenko Đurica, predsjednik Komisije (BIOGRAFIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE)
   2. Nenad Račić, zamjenik predsjednika
   3. Emina Komić, član Komisije
   4. Vladan Andrić, član Komisije,
   5. Zoran Filipović, član Komisije i
 

Sekretar Komisije za koncesije RS je Mladen Drljača.
Članove Komisije za koncesije , kojih novom odlukom NSRS ukupno ima 5 (pet ) , i koju čine istaknuti stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, tehničkih i drugih odgovarajućih struka , imenuje Narodna skupština Republike Srpske , na prijedlog Vlade Republike Srpske , nakon sprovedenog javnog konkursa.
Članovi Komisije za koncesije se imenuju na period od 5 (pet ) godina i mogu biti imenovani na još jedan mandat.


NAČIN I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE


Postupak za dodjelu koncesije se može pokrenuti na osnovu:

1. Inicijative nadležnog organa
2. Inicijative zainteresovanog lica i
3. Ponude u pregovaračkom postupku .

Odluku iz tačke 1. Donosi Vlada Republike Srpske , odnosno skupština jedinice lokalne samouprave (tj. koncedent ) i ista se objavljuje u “ Službenom  glasniku Republike Srpske „.

Inicijativa zainteresovanog lica , pod tačkom 2. odvija se tako da zainteresovano lice podnese nadležnom organu inicijativu za pokretanje postupka dodjele koncesije , pod uslovom da se ta inicijativa ne odnosi na koncesiju za koju je nadležni organ pokrenuo postupak dodjele koncesije.

Dodjela koncesija putem ponude u pregovaračkom postupku , pod tačkom 3. se izuzetno odvija bez sprovođenja javnog poziva propisanog Zakonom o koncesijama .


NADLEŽNOST ZA DODJELU KONCESIJE I ZAKLjUČENjE UGOVORA O KONCESIJI


Za dodjelu koncesije nad gore navedenim predmetima koncesije nadležna je Vlada Republike Srpske i  , osim za koncesije iz tačke k) za koje je nadležna skupština jedinica lokalne samouprave.
Izuzetno od gore navedenog, Vlada Republike Srpske može ovlastiti jedinicu lokalne samouprave za dodjelu koncesija iz predmeta koncesija pod tačkama j) , lj), m) i n)


VRIJEME TRAJANjA KONCESIJE I KONCESIONA NAKNADA


Ugovor o koncesiji koji se zaključuje između koncesionara i koncedenta zaključuje se na rok koji ne može biti duži od 50 (pedeset ) godina.
Rok koncesionog ugovora određuju se u zavisnosti od:- predmeta koncesije,-vremena potrebnog za povrat uloženog kapitala i ostvarivanja planirane dobiti na osnovu koncesione djelatnosti.
Rok na koji je dodjeljena koncesija može se produžiti u pregovaračkom postupku i u isključivoj je nadležnosti Vlade Republike Srpske.


Koncesionar je dužan da koncedentu plaća koncesionu naknadu u iznosu i na način utvrđen ugovorom o koncesiji.
Koncesiona naknada je obavezan element ugovora o koncesiji.
Koncesiona naknada je novčanog karaktera , a sastoji se iz:
-naknade za ustupljeno pravo, koja se plaća jednokratno pri zaključivanju ugovora o koncesiji i
-koncesione naknade za korištenje.
Koncesiona naknada za korištenje , zavisno od  predmeta koncesije , izražava se procentualno u odnosu na godišnji prihod ostvaren od obavljanja koncesione djelatnosti , ili po jedinici mjere.
Koncesiona naknada za ustupljeno pravo prihod je budžeta Republike Srpske, odnosno budžeta jedinice lokalne saamouprave , zavisno od nadležnosti za dodjelu koncesije.
Koncesiona naknada za korištenje dijeli se između Budžeta Republike Srpske i budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji se obavlja koncesiona djelatnost u srazmjeri propisanoj Zakonom o koncesiji („ Službeni glasnik broj 59/13 “ , Član 32. ).

UGOVOR O KONCESIJI


Ugovorom o koncesiji uređuju se međusobna prava i obaveze koncedenta i koncesionara u vezi sa predmetom dodjeljene koncesije.
Ugovor o koncesiji se zaključuje u skladu sa dokumentacijom za dodjelu koncesije , dostavljenom ponudom i rješenjem o izboru najpovonjnijeg ponuđača i dodjeli koncesije.

govor o koncesiji , zavisno od predmeta koncesije sadrži:
a) predmet koncesije, uključujući prirodu i obim radova koji će biti vršeni i usluga koje će biti pružene od koncesionara i lokaciju na kojoj će se obavljati koncesiona djelatnost,
b) uslove i način korišćenja predmeta koncesije,
v) koncesioni period,
g)  početak obavljanja koncesione djelatnosti,
d) vlasnička prava nad imovinom povezanom sa obavljanjem koncesione djelatnosti, uključujući i prava nad zemljištem na kojem će se vršiti koncesiona djelatnost i definisanje vlasničkih odnosa po prestanku važenja ugovora,
đ) imovinu koju na korišćenje daje koncendent,
e) visinu, rokove i način plaćanja, kao i način promjene visine koncesione naknade za korišćenje,
ž) način i rokove obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i dinamiku ulaganja,
z) minimalne standarde kvaliteta usluga, kriterijume i metode za određivanje cijena, odnosno tarifa za krajnje korisnike usluga,
i) minimalne tehničke standarde koji će se primjenjivati i zaštita životne sredine,
j) sanaciju i rekultivaciju površina degradiranih obavljanjem koncesione djelatnosti,
k) pravo nadzora od koncendenta,
l) obim i način izvještavanja o izvršenju ugovorenih obaveza,
lj) pravo koncendenta da odobrava projektnu dokumentaciju, kao i ugovore koje sklapa koncesionar, posebno sa vlasnicima koncesionara ili drugim povezanim licima,
m) vrstu, visinu i način obezbjeđenja garancije za izvršenje koncesionog ugovora, kao i polise osiguranja koje koncesionar mora održavati u periodu trajanja koncesije,
n) pravna sredstva u slučaju neispunjavanja obaveza bilo koje od ugovornih strana,
nj) opis događaja koji se smatraju promijenjenim okolnostima i višom silom, kao i uslove za izmjenu ili raskid ugovora u slučaju njihovog nastupanja,
o) prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa povjerljivim informacijama,
p) prava na ustupanje ugovora o koncesiji i promjeni vlasničke strukture koncesionara,
r) način izmjene ugovora o koncesiji,
s) uslove za prestanak ugovora o koncesiji.
t) način predaje nepokretnosti, uređaja i postrojenja koncendentu u stanju u kome se oni moraju predati po isteku koncesionog perioda,
ć) način regulisanja međusobnih odnosa u slučaju raskida ugovora o koncesiji i
u) ostale elemente bitne za predmet koncesije.

Ugovor o koncesiji se zaključuje u pisanoj formi, a potpisuje ga ovlašteno live koncedenta i ovlašteno lice koncesionara.

Više o načinima dodjele koncesije i nadležnostima Komisije za koncesije možete pogledati na sajtu Komisije za koncesjie kao i u Zakonu o koncesijama   („ Službeni glasnik broj 59/13 “).

Komisija za koncesije Republike Srpske je stalno, nezavisno regulativno pravno lice konstituisano radi obavljanja funkcija za dodjelu koncesija, čije su nadležnosti i obaveze utvrđene ovim zakonom.U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj...


Komisija za koncesije Republike Srpske - Sva prava zadržana - © 2008. - Dizajn NavigoSC | Get Firefox