Комисија за Концесије Републике Српске -

14.02.2019.

 

Анализа законодавног оквира

 

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи ... даље


27.05.2016.

На основу чланoва 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13), члана 82. Закон ... даље


11.05.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље


11.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, ... даље


18.03.2016.

Jавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина ... даље

O нама

СВЕ ШТО СТЕ ЖЕЉЕЛИ ЗНАТИ О КОНЦЕСИЈАМА


Концесија представља право обављања привредних дјелатности кориштењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса као и право на обављање дјелатности од општег интереса , у складу са Законом о концесијама који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 27.јуна 2013.године („ Службени Гласник РС број: 59/13“).
Концесија као право обављања привредних дјелатности се уступа концесионару на одређено вријеме , под условима прописаним наведеним законом, уз обавезно плаћање концесионе накнаде.
Циљ додјеле концесије је допринос привредном развоју Републике Српске стварањем стимулативног правног оквира за привлачење страних и домаћих инвестиција , уз истовремено унапређење транспарентности поступка додјеле концесије и повећање ефикасности и дугорочне одрживости концесионих пројеката , те одговорног управљања природним богатствима и јавним добрима.
Спровођење поступка додјеле концесије  заснива се на начелима транспарентности , недискриминације, тржишне конкуренције, једнаког третмана, слободе кретања робе и пружања услуга , заштите јавног интереса , ефикасности, економичности , пропорционалности, заштите животне средине, аутономије воље и равноправности уговорних страна.


ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У КОНЦЕСИЈАМАПоједини појмови који се користе у Закону о концесијама имају следеће значење:
а) „концендент“ је Влада Републике Српске, у име Републике Српске  или скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе;

б) „концесионар“  је привредно друштво основано у складу са прописима Републике Српске , са којим је концендент закључио уговор о концесији;

в) „надлежни орган“ је министарство надлежно за поједину област у коју спада предмет концесије за чију додјелу је надлежна Влада Републике Српске , односно градоначелник или начелник општине, за предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом;

г) „понуђач“  је свако, домаће или страно, правно или физичко лице, конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије ;

д) „студија оправданости додјеле концесије“  је документ о техничкој, финансијској, економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даљем тексту: студија);

ђ) „концесиона накнада“  је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који уређује концесију и

е) „уговор о концесији“  је уговор закључен у писаном облику између концедента с једне стране и концесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране , а садржи одредбе о међусобним правима и обавезама уговорних страна.
 


ШТА МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈА


(1)Предмети концесија у смислу горе наведеног Закона о концесијама могу бити:
а) изградња, коришћење и одржавање:
   1) путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
   2) жељезничких пруга, пловних канала и лука,
   3) аеродрома,
б) коришћење јавног водног добра:
   1) воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности,
   2) воде и водног земљишта за коришћење хидроакумулација, купалишта, рибњака,
   3) водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за реализацију других     предмета концесије у складу са овим законом,
   4) за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према програму уређења водотока,
в) изградња и коришћење енергетских објеката инсталиране снаге веће од 250 kW, изузев енергетских објеката на био-масу и био-гас и соларних постројења са фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге,
г) изградња или реконструкција и коришћење нафтовода, гасовода и објеката за складиштење, транспорт и дистрибуцију нафте и гаса,
д) истраживање и експлоатација минералних сировина,
ђ) планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне дјелатности и риболов,
е) игре на срећу,
ж) поштанске и телекомуникационе услуге, осим резервисаних поштанских услуга и заједничких и међународних комуникација,
з) путнички и теретни жељезнички саобраћај,
и) јавни превоз у друмском саобраћају,
ј) простори и објекти природног, грађевинског и културно-историјског насљеђа,
к) комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања становништва, као и изградња, одржавање и коришћење или реконструкција и модернизација комуналних објеката,
л) управљање и прерада отпада у складу са посебним прописима, осим отпада који је обезбијеђен комуналном дјелатношћу,
љ) изградња или реконструкција и модернизација бањских објеката и њихово коришћење,
м) изградња објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре,
н) дјелатности у области угоститељства,
њ) пољопривредно земљиште и
о) изградња, коришћење и одржавање спортских објеката.
(2) Осим концесија из става 1. овог члана, предмет концесије може бити коришћење и других добара од општег интереса и пружање јавних услуга, у складу са прописима којима се уређује одређена привредна или друга област.
(3) Концесије из ст. 1. и 2. овог члана не могу се додјељивати на начин и по поступку који није у складу са овим законом.


УЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА КОНЦЕСИЈЕ  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИ ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈА 


- Комисија за концесије је стално и независно регулаторно тијело са својством правног лица и са правима и обавезама утврђеним овим законом.
- У оквиру својих надлежности, Комисија за концесије промовише привредне и друге могућности за улагања путем концесија, у циљу задовољавања јавних потреба и привредног развоја, укључивањем приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу или обнову, одржавање или управљање радом инфраструктурних објеката и уређаја, пружањем услуга и експлоатацијом природних ресурса и објеката који служе њиховом искоришћавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, заштити простора, становништва и животне средине.
-Сједиште Комисије за концесије је у Бања Луци, а просторије се налазе у улици Саве Мркаља бр.16
-Комисија за концесије може своје сједнице одржавати и ван свог сједишта.
-Комисија за концесије има печат са следећим садржајем „ Комисија за концесије Републике Српске , Бања Лука.

 

ОДЛУКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Одлуком о избору чланова у Комисију за концесије Републике Српске (која је објављена у "Службеном гласнику Републике Српске", 82/15, број: 02/1-021-1110/15, 23. септембра 2015. године, у Бањалуци) чланови новог сазива Комисије за концесије Републике Српске су:
   1. Раденко Ђурица, предсједник Комисије (БИОГРАФИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ)
   2. Ненад Рачић, замјеник предсједника
   3. Емина Комић, члан Комисије
   4. Владан Андрић, члан Комисије,
   5. Зоран Филиповић, члан Комисије и
 

Секретар Комисије за концесије РС је Младен Дрљача.
Чланове Комисије за концесије , којих новом одлуком НСРС укупно има 5 (пет ) , и коју чине истакнути стручњаци из области права, економије, техничких и других одговарајућих струка , именује Народна скупштина Републике Српске , на приједлог Владе Републике Српске , након спроведеног јавног конкурса.
Чланови Комисије за концесије се именују на период од 5 (пет ) година и могу бити именовани на још један мандат.


НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ


Поступак за додјелу концесије се може покренути на основу:

1. Иницијативе надлежног органа
2. Иницијативе заинтересованог лица и
3. Понуде у преговарачком поступку .

Одлуку из тачке 1. Доноси Влада Републике Српске , односно скупштина јединице локалне самоуправе (тј. концедент ) и иста се објављује у “ Службеном  гласнику Републике Српске „.

Иницијатива заинтересованог лица , под тачком 2. одвија се тако да заинтересовано лице поднесе надлежном органу иницијативу за покретање поступка додјеле концесије , под условом да се та иницијатива не односи на концесију за коју је надлежни орган покренуо поступак додјеле концесије.

Додјела концесија путем понуде у преговарачком поступку , под тачком 3. се изузетно одвија без спровођења јавног позива прописаног Законом о концесијама .


НАДЛЕЖНОСТ ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ


За додјелу концесије над горе наведеним предметима концесије надлежна је Влада Републике Српске и  , осим за концесије из тачке к) за које је надлежна скупштина јединица локалне самоуправе.
Изузетно од горе наведеног, Влада Републике Српске може овластити јединицу локалне самоуправе за додјелу концесија из предмета концесија под тачкама ј) , љ), м) и н)


ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА КОНЦЕСИЈЕ И КОНЦЕСИОНА НАКНАДА


Уговор о концесији који се закључује између концесионара и концедента закључује се на рок који не може бити дужи од 50 (педесет ) година.
Рок концесионог уговора одређују се у зависности од:- предмета концесије,-времена потребног за поврат уложеног капитала и остваривања планиране добити на основу концесионе дјелатности.
Рок на који је додјељена концесија може се продужити у преговарачком поступку и у искључивој је надлежности Владе Републике Српске.


Концесионар је дужан да концеденту плаћа концесиону накнаду у износу и на начин утврђен уговором о концесији.
Концесиона накнада је обавезан елемент уговора о концесији.
Концесиона накнада је новчаног карактера , а састоји се из:
-накнаде за уступљено право, која се плаћа једнократно при закључивању уговора о концесији и
-концесионе накнаде за кориштење.
Концесиона накнада за кориштење , зависно од  предмета концесије , изражава се процентуално у односу на годишњи приход остварен од обављања концесионе дјелатности , или по јединици мјере.
Концесиона накнада за уступљено право приход је буџета Републике Српске, односно буџета јединице локалне саамоуправе , зависно од надлежности за додјелу концесије.
Концесиона накнада за кориштење дијели се између Буџета Републике Српске и буџета јединице локалне самоуправе на чијој се територији се обавља концесиона дјелатност у сразмјери прописаној Законом о концесији („ Службени гласник број 59/13 “ , Члан 32. ).

УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ


Уговором о концесији уређују се међусобна права и обавезе концедента и концесионара у вези са предметом додјељене концесије.
Уговор о концесији се закључује у складу са документацијом за додјелу концесије , достављеном понудом и рјешењем о избору најповоњнијег понуђача и додјели концесије.

говор о концесији , зависно од предмета концесије садржи:
а) предмет концесије, укључујући природу и обим радова који ће бити вршени и услуга које ће бити пружене од концесионара и локацију на којој ће се обављати концесиона дјелатност,
б) услове и начин коришћења предмета концесије,
в) концесиони период,
г)  почетак обављања концесионе дјелатности,
д) власничка права над имовином повезаном са обављањем концесионе дјелатности, укључујући и права над земљиштем на којем ће се вршити концесиона дјелатност и дефинисање власничких односа по престанку важења уговора,
ђ) имовину коју на коришћење даје концендент,
е) висину, рокове и начин плаћања, као и начин промјене висине концесионе накнаде за коришћење,
ж) начин и рокове обезбјеђења средстава за финансирање концесионе дјелатности и динамику улагања,
з) минималне стандарде квалитета услуга, критеријуме и методе за одређивање цијена, односно тарифа за крајње кориснике услуга,
и) минималне техничке стандарде који ће се примјењивати и заштита животне средине,
ј) санацију и рекултивацију површина деградираних обављањем концесионе дјелатности,
к) право надзора од концендента,
л) обим и начин извјештавања о извршењу уговорених обавеза,
љ) право концендента да одобрава пројектну документацију, као и уговоре које склапа концесионар, посебно са власницима концесионара или другим повезаним лицима,
м) врсту, висину и начин обезбјеђења гаранције за извршење концесионог уговора, као и полисе осигурања које концесионар мора одржавати у периоду трајања концесије,
н) правна средства у случају неиспуњавања обавеза било које од уговорних страна,
њ) опис догађаја који се сматрају промијењеним околностима и вишом силом, као и услове за измјену или раскид уговора у случају њиховог наступања,
о) права и обавезе уговорних страна у вези са повјерљивим информацијама,
п) права на уступање уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара,
р) начин измјене уговора о концесији,
с) услове за престанак уговора о концесији.
т) начин предаје непокретности, уређаја и постројења конценденту у стању у коме се они морају предати по истеку концесионог периода,
ћ) начин регулисања међусобних односа у случају раскида уговора о концесији и
у) остале елементе битне за предмет концесије.

Уговор о концесији се закључује у писаној форми, а потписује га овлаштено ливе концедента и овлаштено лице концесионара.

Више о начинима додјеле концесије и надлежностима Комисије за концесије можете погледати на сајту Комисије за концесјие као и у Закону о концесијама   („ Службени гласник број 59/13 “).

Комисија за концесије Републике Српске је стално, независно регулативно правно лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија, чије су надлежности и обавезе утврђене овим законом.У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој...


Комисија за концесије Републике Српске - Сва права задржана - © 2008. - Дизајн NavigoSC | Get Firefox