Комисија за Концесије Републике Српске -

14.02.2019.

 

Анализа законодавног оквира

 

Детаљни подаци о начину инвестирања у сектор енергије у Републици Српској могу се наћи ... даље


27.05.2016.

На основу чланoва 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13), члана 82. Закон ... даље


11.05.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље


11.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, ... даље


18.03.2016.

Jавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина ... даље

O нама

СВЕ ШТО СТЕ ЖЕЉЕЛИ ЗНАТИ О КОНЦЕСИЈАМА


Концесија представља право обављања привредних дјелатности кориштењем јавних добара, природних богатстава и других добара од општег интереса као и право на обављање дјелатности од општег интереса , у складу са Законом о концесијама који је Народна скупштина Републике Српске усвојила 27.јуна 2013.године („ Службени Гласник РС број: 59/13“).
Концесија као право обављања привредних дјелатности се уступа концесионару на одређено вријеме , под условима прописаним наведеним законом, уз обавезно плаћање концесионе накнаде.
Циљ додјеле концесије је допринос привредном развоју Републике Српске стварањем стимулативног правног оквира за привлачење страних и домаћих инвестиција , уз истовремено унапређење транспарентности поступка додјеле концесије и повећање ефикасности и дугорочне одрживости концесионих пројеката , те одговорног управљања природним богатствима и јавним добрима.
Спровођење поступка додјеле концесије  заснива се на начелима транспарентности , недискриминације, тржишне конкуренције, једнаког третмана, слободе кретања робе и пружања услуга , заштите јавног интереса , ефикасности, економичности , пропорционалности, заштите животне средине, аутономије воље и равноправности уговорних страна.


ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У КОНЦЕСИЈАМАПоједини појмови који се користе у Закону о концесијама имају следеће значење:
а) „концендент“ је Влада Републике Српске, у име Републике Српске  или скупштина јединице локалне самоуправе, у име јединице локалне самоуправе;

б) „концесионар“  је привредно друштво основано у складу са прописима Републике Српске , са којим је концендент закључио уговор о концесији;

в) „надлежни орган“ је министарство надлежно за поједину област у коју спада предмет концесије за чију додјелу је надлежна Влада Републике Српске , односно градоначелник или начелник општине, за предмет концесије из надлежности јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом;

г) „понуђач“  је свако, домаће или страно, правно или физичко лице, конзорцијум два или више уговором повезаних правних лица, који је доставио понуду у поступку додјеле концесије ;

д) „студија оправданости додјеле концесије“  је документ о техничкој, финансијској, економској, еколошкој и правној анализи оправданости додјеле концесије (у даљем тексту: студија);

ђ) „концесиона накнада“  је накнада коју плаћа концесионар у складу са уговором који уређује концесију и

е) „уговор о концесији“  је уговор закључен у писаном облику између концедента с једне стране и концесионара као изабраног најповољнијег понуђача с друге стране , а садржи одредбе о међусобним правима и обавезама уговорних страна.
 


ШТА МОЖЕ ДА БУДЕ ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈА


(1)Предмети концесија у смислу горе наведеног Закона о концесијама могу бити:
а) изградња, коришћење и одржавање:
   1) путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
   2) жељезничких пруга, пловних канала и лука,
   3) аеродрома,
б) коришћење јавног водног добра:
   1) воде за технолошки процес у обављању привредних дјелатности,
   2) воде и водног земљишта за коришћење хидроакумулација, купалишта, рибњака,
   3) водног земљишта за реализацију неке од привредних дјелатности или за реализацију других     предмета концесије у складу са овим законом,
   4) за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, камена) према програму уређења водотока,
в) изградња и коришћење енергетских објеката инсталиране снаге веће од 250 kW, изузев енергетских објеката на био-масу и био-гас и соларних постројења са фотонапонским ћелијама на објектима независно од инсталиране снаге,
г) изградња или реконструкција и коришћење нафтовода, гасовода и објеката за складиштење, транспорт и дистрибуцију нафте и гаса,
д) истраживање и експлоатација минералних сировина,
ђ) планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне дјелатности и риболов,
е) игре на срећу,
ж) поштанске и телекомуникационе услуге, осим резервисаних поштанских услуга и заједничких и међународних комуникација,
з) путнички и теретни жељезнички саобраћај,
и) јавни превоз у друмском саобраћају,
ј) простори и објекти природног, грађевинског и културно-историјског насљеђа,
к) комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања станов