Комисија за Концесије Републике Српске -

27.05.2016.

На основу чланoва 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13), члана 82. Закон ... даље


11.05.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље


11.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију шљунка и пијеска на лежишту „Зупци-Турменти“, ... даље


18.03.2016.

Jавни позив за подношење понуда за додјелу концесије за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „Мартинац“, општина ... даље


02.02.2016.

На основу члана 16. Закона о концесијама ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13) и Одлуке о ... даље

Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку уступања

РЕПУБЛИКА СРПСКА

КОМИСИЈА ЗА КОНЦЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 

УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ И ПРОМЈЕНИ ВЛАСНИЧКЕ 

СТРУКТУРЕ КОНЦЕСИОНАРА

 

Бања Лука, јун 2017. године

 

На основу члана 42. и члана 59. став 1. тачка г) Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), Комисија за концесије Републике Српске, уз сагласност Владе Републике Српске, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ 

УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ И ПРОМЈЕНИ ВЛАСНИЧКЕ 

СТРУКТУРЕ КОНЦЕСИОНАРА

 

 

Члан 1.

 

У Правилнику о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничке структуре концесионара („Службени гласник Републике Српске“, број 65/14) у члану 3.  у ставу 1. у тачки д) послије ријечи: „уговор о концесији“ додају се ријечи: „или изјава Стицаоца да прихвата измирење обавезе у име Концесионара;“.

Тачка ђ) мијења се и гласи: 

„ђ) доказ о стању пореских обавеза за Концесионара;“.

Послије тачке ђ) додаје нова тачка е) која гласи:

„е) доказ о измиреним свим пореским обавезама за Стицаоца;“.

Досадашња тачка е) постаје тачка ж).

Досадашња тачка ж) брише се. 

 

Члан 2.

 

У члану 4. у ставу 1. тачка з) мијења се и гласи:

„з) записник Комисије за концесије Републике Српске о провјери рада Концесионара у складу са уговором о концесији, сачињен након подношења Захтјева за давање сагласности.“

 

Члан 3.

 

У члану 7. став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Концесионар има обавезу да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема обавјештења надлежног органа из става 2. овог члана Конценденту достави доказе да је отклонио утврђене недостатке.“

У ставу 4.  ријеч: „Концендент“ замјењује се ријечју: „Надлежни орган“.

 

Члан 4.

 

У члану 13. у ставу 1. у тачки е) ријеч: „Концендента,“ брише се.

Послије тачке з) додаје се ријеч: „и“ и нова тачка и) која гласи:

„и) записник Комисије за концесије Републике Српске о провјери рада концесионара и степену реализације уговора, у складу са уговором о концесији, сачињен након подношења захтјева за промјену власничке структуре или власника.“

 

Члан 5.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

Број: 01-637/17 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 20.06.2017. године

Проф. др Раденко Ђурица

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ  И ПРОМЈЕНИ  ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ КОНЦЕСИОНАРА

 

 

I ПРАВНИ ОСНОВ

 

Правни основ за доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку уступања уговора о концесији и промјени власничких права концесионара (у даљем тексту: Правилник), садржан је у одредбама члана 40. и члана 41. Закона о концесијама („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13), (у даљем тексту: ЗОК), у којима се јасно регулише питање уступања уговора о концесији трећем лицу или финансијској организацији, те промјена власничке структуре у проценту већем од 50%, или промјена власника концесионара, уз претходну сагласност Комисије за концесије Републике Српске (у дањем тексту: Комисија) и одобрење концендента, као и одредби члана 42. ЗОК-а, у којој је одређено да Комисија доноси правилник којим се уређује поступак уступања уговора о концесији и поступак промјене власничке структуре концесионара.

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

 

Одредбом члана 42. ЗОК-а прописана је надлежност Комисије за доношење правилника којим се уређује поступак уступања уговора о концесији и поступак промјене власничке структуре концесионара.

Важећи Правилник („Службени гласник Републике Српске“, број 65/14) усклађен је са важећим Законом о концесијама, те са другим комплементарним позитивним правним прописима Републике Српске, као што су: Закон о привредним друштвима, Закон о банкама, Закон о тржишту хартија од вриједности, Закон о регистрацији пословниих субјеката у Републици Српској.

Међутим, примјеном Правилника у пракси, показало се да су одређени услови прописани Правилником при преносу уговора о концесији, које треба да испуни Концесионар нису довољно компатибилни за одредбама ЗОК-а и то отежава примјену закона и реализацију уговора.

Наиме, Комисија се у протеклом периоду више пута сусретала са примједбама концесионара, али и представника ресорних министарстава на Правилник у овом дијелу. Примједба се односи на немогућност да, у случају финансијских тешкоћа првенствено, а потом и економских, организационих, те других оправданих разлога, који су уређени Законом о концесијама, пренесу уговор о концесији на ново правно лице, јер су услови за пренос (услови за концесионара прописани Правилником), по њиховом мишљењу, знатно строжији од законских. Наиме, када концесионар, усљед финансијских тешкоћа, жели да пренесе уговор о концесији на ново правно лице, истом управо те тешкоће, по Правилнику, представљају разлог немогућности уступања уговора о концесији  и поред чињенице да би потенцијални стицалац био и финансијски и стручно подобан да преузме уговор о концесији. 

На наведени начин, одређени број уговора о концесији, у које су концесионари уложили значајна средства, а који се не могу реализовати, уствари  не може да се реализује, иако постоје заинтересовани плотенцијални инвеститори који су потпуно подобни да преузму и реализују концесију.

 

 

 

 

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕУ

Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, број: 17.03-020-1279/17 од 26.05.2017. године, након увида у прописе Европске уније, констатовано је да не постоје извори права ЕУ релевантни за предметну мтерију, а због чега у изјави о усклађености и стоји оцјена „Непримјењиво“.

 

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА

 

Чланом 1. прецизније су одређени услови за концесионара за уступање уговора о концесији.

Чланом 2. прописана је обавеза провјере рада консеционара у складу са уговором о концесији, а од стране Комисије за концесије, након подношења захтјева за уступање уговора.

Чланом 3. прецизирана је обавеза надлежног органа, умјесто концендента.

Чланом 4. прецизније су одређени услови за концесионара за промјену власничке структуре или власника, те је прописана и обавеза провјере рада консеционара у складу са уговором о концесији, а од стране Комисије за концесије, након подношења захтјева за промјену власничке структуре или власника.

Чланом 5. дефинисано је ступање на снагу овог правилника.

 

V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА

 

Приликом израде Приједлога правилника о измјенама и допунама Правилника прибављена су мишљења од ресорних министарстава. Комисија за концесије Републике Српске је текст преднацрта правилника објавила на интернет страници Комисије, те је исти тако био доступан свим заинтересованим органима, организацијама и појединцима.

 

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

 

За спровођење овог правилника нису потребна додатна средства у буџету Републике Српске.

 

 

 24.07.2017.

Комисија за концесије Републике Српске је стално, независно регулативно правно лице конституисано ради обављања функција за додјелу концесија, чије су надлежности и обавезе утврђене овим законом.У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој...


Комисија за концесије Републике Српске - Сва права задржана - © 2008. - Дизајн NavigoSC | Get Firefox